Bergvärme - Fördelar och nackdelar med värmesystemet - Värmepumpen

Bergvärme – Fördelar och nackdelar med värmesystemet

Bergvärme är idag ett allt vanligare val när det gäller uppvärmning av våra svenska bostäder. Det uppfattas som ett ekonomiskt, praktiskt och miljövänligt alternativ till andra energikällor. Vilka är egentligen fördelarna med bergvärme? Och vilka är nackdelarna? Hur står sig bergvärme jämfört med andra värmesystem?

Med den här artikeln om bergvärmens för- och nackdelar är min förhoppning är att du kommer lära dig mycket om varför bergvärme kan vara ett bra val och varför det inte alltid är det.

Bergvärmes fördelar är många men nackdelarna är också viktiga att känna till när du planerar din uppvärmning. Det är en betydande investering att borra ett hål i berggrunden och införskaffa sig en bergvärmepump. Det är en kostnad som känns i plånboken men en som ger en bra avkastning i längden samtidigt som du får en jämn temperatur i hemmet, oavsett årstid, och gör gott för miljön.

Så fungerar bergvärme

Innan vi börjar diskutera värmeinvesteringens plus och minus ska vi börja kolla närmare på hur systemet fungerar

Bergvärme utnyttjar den naturliga värmen som finns lagrad i berggrunden. Berggrunden värms upp av solen och håller en jämn temperatur på cirka sju grader, året om.

För att hämta värmen ur berget borras ett hål som är upp till 300 meter djupt; vanligtvis mellan 100 och 200 meter. Därefter sänks en slang som innehåller en så kallad brinevätska, vilken håller sig flytande även vid minusgrader, ner i hålet. Vätskan värms upp 3-4 grader och förs sedan till en värmepump som genom att höja och sänka trycket, värmer upp den med cirka 40 grader.

Pumpen värmer vattnet som förs ut i ledningarna för varmvatten och även det som går till elementen eller vattenslingorna i golvet. Om bostaden saknar vattenburen värme kommer den att värmas upp med hjälp av en värmefläkt.

Att borra hålet i berggrunden tar en dag och installationen av värmepumpen sker samma dag eller inom de närmaste två-tre dagarna. När detta väl är gjort sköter systemet i stort sett sig själv. Det är vanligt att det VVS-företag som installerar bergvärme även utför service och reparationer.

Bergvärme ger en behaglig och jämn temperatur i bostaden året om. Med hänsyn till fastighetens storlek och berggrundens kvalitet, kan installationsföretaget ge råd för att välja en passande värmepump och avgöra om det är tillräckligt att borra ett hål, eller om något eller några kompletterande hål behövs.

En investering för miljön och plånboken

Installationen

För att installera bergvärme krävs en ganska omfattande investering. Installationen kostar upp till 180.000 kronor, inklusive arbetskostnad och material. Beroende på vilken typ av värmesystem man jämför med, kan det ta lite olika tid för att investeringen ska ge behållning.

När betalar min investering av sig?

Jämfört med exempelvis ren elvärme, kommer den att börja löna sig inom cirka fem till åtta år. Ett normalstort hus som konsumerar energi för eluppvärmning och varmvatten motsvarande 30 000 kWh/år, kan spara upp till 75% av elförbrukningen med en bergvärmepump. Ju större hus och förbrukning, desto ansenligare blir besparingen, år efter år.

Nyttan med bergvärme för miljön

Bergvärmen fungerar som en sorts omvandlad solenergi: det är en förnybar källa, automatiskt producerad av naturen själv. Även om värmen kommer från en naturlig källa, behöver systemet el för att fungera. Bergvärmepumpen använder dock enbart en bråkdel av den el som skulle behövas för att ensamt värma upp huset.

Ur miljöhänsyn är det hur som helst värt att nämna att elen vi använder i Sverige inte kommer från fossila källor. Det är förstås också möjligt att komplettera bergvärmen med solceller och på så vis generera elen som driver systemet med en helt förnybar energi.

Bergvärmesystemet kan dessutom användas för att kyla ner bostaden på vintern, genom att utnyttja kylan i berggrunden. Den kan således vara ett betydligt billigare och mer miljövänligt alternativ till luftkonditionering.

Miljörisker med bergvärme

Man ska dock inte glömma bort att bergvärmen även kan medföra vissa risker för miljön. Om man inte tar till nödvändiga skyddsåtgärder och försiktighetsmått kan brunnarna utgöra en öppen kontaktyta mellan markytan och grundvattnet.

Om ett läckage av miljöfarliga gifter skulle ske i närheten kan detta orsaka stor skada. Ett annat allvarligt problem som kan uppstå är om köldbärarvätska skulle läcka ner till jorden eller grundvattnet eller om saltvatten trycks upp i brunnen och sprider sig till närliggande dricksvattenbrunnar. Om man installerar bergvärme inom ett skyddsområde för grundvattentäkt är kraven på försiktighetsåtgärder ännu mer omfattande.

När man äger en värmepump är man personligt ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installation och drift.

Variationer i effekt och bakteriebildning i ledningarna

Beroende på vilken värmepump du använder kan du få lite olika effekt, men oftast är varmvattnet i ledningarna inte varmare än 40 grader, vilket inte är tillräckligt för att garantera att inte legionellabakterier bildas i varmvattenledningarna.

Detta kan åtgärdas genom att då och då höja temperaturen på vattnet med en elpatron och därmed döda eventuella bakterier.

Vart i Sverige du bor har betydelse

Även själva berggrunden kan ha stor betydelse för hur bergvärmen kommer att fungera. En stor del av Sverige vilar på urberg, vilket generellt leder värme bra. På Öland, Gotland och i Skåne finns det däremot mycket kalksten i berggrunden, vilket ger sämre värmeledningsförmåga.

Det betyder inte att det inte går att borra efter bergvärme i områden med mindre lämplig berggrund, men borrhålen behöver vara djupare för att få samma effekt. Ju djupare borrhål, desto dyrare blir det att borra. I södra Sverige, som också har ett mildare klimat, är således en luftvärmepump en bra och prisvärd alternativ värmekälla, till en lägre kostnad.

Försäkra dig om att du verkligen kan ha bergvärme

Det kan rekommenderas att kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret där du bor för att ta reda på vad som krävs för att du ska få installera bergvärme och försäkra dig om att det görs på ett sätt som inte skadar berggrunden eller grundvattnet.

Det är också bra att prata med grannarna innan du börjar borra hålet för värmen, så att du kan försäkra dig om att det inte finns flera hål för bergvärme alltför nära varandra.

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Här följer sammanställning av fördelar och nackdelar med två vanliga typer av värmepumpar. Vi börjar med bergvärme eftersom det är vad den här artikeln i huvudsak handlar om.

Fördelar med bergvärme:

 • Bra för plånboken: I längden sänker bergvärme dina värmekostnader. En långsiktig investering i din för framtida ekonomi. Låg årlig kostnad efter att installationen är avklarad.
 • Stabil värme: Bergvärmen ger en jämn och behaglig temperatur, året runt, till skillnad från andra värmesystem som mer beroende av årstid och utomhustemperatur.
 • Praktiskt och lättskött: Bergvärmesystemet kräver i stort sett inget underhåll. Efter installationen, som går på någon enstaka dag, sköter systemet i princip sig själv.
 • Klimatsmart: Bergvärme är ett miljövänligt alternativ för uppvärmning av varmvatten och bostaden. Värmesystemet orsakar inga utsläpp när också elen som driver systemet kommer från hållbara källor.
 • Nedkylning: Bergvärmen kan även kyla ner huset under sommaren.
 • Flexibelt: Kan kombineras med andra energikällor på smarta sätt.
 • Rot-avdrag: Arbetskostnaden är berättigad till ROT-avdrag. Kostnaden kan variera beroende på hur djupt hålet är (mellan 90-300 meter, dock sällan djupare än 200 meter) och vilken värmepump du väljer.
 • Placeringen / Ljudnivå: Kan placeras så att de är isolerade och inte hörs alls. Moderna värmepumpar från de bästa märkena visserligen relativt tysta men att placera pumpen i t.ex. ett pannrum eller i en källare gör att den inte stör överhuvudtaget. Denna möjlighet begränsas så klart av hur du bor.

Nackdelar med bergvärme:

 • Hög initial investering: Bergvärme kräver en ansenlig initial investering. Installationen kostar normalt sett mellan 120 000 – 180 000 kronor, varav ungefär en tredjedel är arbetskostnad.
 • Kräver borrning: Du behöver äga mark där hålet kan borras. Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret information om vad som gäller där du bor
 • Kräver tillstånd: Du måste ansöka om tillstånd för bergvärme hos kommunen. Detta kan göra att installationen drar ut på tiden från att du tar beslutet att göra den.
 • Kräver rätt berggrund: Inte all typ av berggrund lämpar sig väl för att installera bergvärme. Detta kan lära dig mer om av en expert.
 • Har begränsningar: Det finns en gräns för hur mycket värme bergvärmepumpen kan generera. Om man ska installera bergvärme bör man därför göra en noggrann beräkning på bostadens energibehov, samt försäkra sig om att huset är försett med god isolering. Om huset är fastigheten är liten kan du bortse från detta.

Alternativ till bergvärme: Luftvärmepump

En bergvärmepump och luftvärmepump bygger på samma sorts teknik. Luftvärmepumpar utvinner värme ur luften utanför huset och sprider den sedan inomhus via ett fläktaggregat.

Fördelar med luftvärme:

 • Prisvärt från första dagen: Luftvärmepumpen innebär inte en lika stor initial investering. Totalt ligger priset för en luftvärmepump, inklusive installation, vanligtvis mellan 12 000 kronor och 25 000 kronor.
 • Miljövänligt: Även en luftvärmepump är ett miljövänligare alternativ än exempelvis ren eluppvärmning.
 • Inga grävarbeten eller borrhål: Du slipper grävarbeten och borrhål.
 • Inget tillstånd krävs: Du behöver inte be om tillstånd för att installera en luftvärmepump.
 • Du behöver inte äga marken: Du behöver inte äga någon mark eller ha en passande berggrund för att installera en luftvärmepump.

Nackdelar med luftvärme:

 • Begränsningar: Luftvärmepumpen värmer upp inomhusmiljön, men inte alla luftvärmepumpar förser bostaden med varmvatten
 • Påverkas av utomhustemperatur: Jämfört med bergvärme är temperaturen inte lika jämn året om. Ju kallare det är, desto mer måste luftvärmepumpen arbeta för att hålla rätt temperatur i bostaden.
 • Kan upplevas störande: Medan du kan ställa en bergvärmepump på en plats i huset där den inte hörs, orsakar luftvärmepumpen ett visst buller.
 • Klarar bara mindre värmebehov: Luftvärmepumpar ämnar sig för småhus med mindre värmebehov. Man får ut betydligt mer effekt av bergvärme. Man kan säga att om ditt värmebehov överstiger 20 000 kWh per år, är bergvärme förmodligen ett bättre alternativ för dig.
 • Dyrare i längden: Visserligen kostar det relativt lite att komma igång med luftvärme men på lång sikt blir din driftkostnaden högre än den du får med bergvärme.

Vilket av dessa värmesystem du bör välja beror alltså delvis på husets värmebehov, klimatet och vilken typ av berggrund som finns i området där du bor.

Vad säger experterna?

Låt oss höra från någon som är väl insatt i bergvärme:

Björn Löfstrand driver VVS-företaget Löfstrands Rör i Hudiksvall och jobbar dagligen med olika typer av värmepumpar. Företaget har särskilt god erfarenhet med att installera just bergvärmepumpar. I många fall tycker Löfstrand att bergvärme är ett bra alternativ för husägare:

– Bergvärme är en väldigt trygg och driftsäker värmekälla som vi starkt rekommenderar till dig som har möjlighet att borra.

När systemet behöver servas, kan man som husägare sköta detta på egen hand?
– Vad gäller värmepumpen, fyller man köldbäraren med en miljögodkänd biotemp med specialutrustning. Arbetet bör alltid utföras av ett auktoriserat vvs-företag. Försöker man fylla på själv ökar risken för följdproblem när det kommer till tryck och rätt blandning, vilket i värsta fall kan leda till frysskador.

Vad kostar en normal elförbrukning i en villa med bergvärme?
– För vatten och värme går det åt ca 8000 kronor per kwh.

Rekommenderar ni att använda bergvärmen till att kyla ner huset på sommaren?
– Man kan utnyttja bergvärmesystemet för att få tillgång till frikyla på sommaren. Frikylan är kostnadsfri och du slipper extra apparatur för att kyla ditt hus under varma dagar. Det finns inget negativt med frikyla då det normalt sett är mycket dyrare att producera kyla än värme.

Bortsett från service, reparationer och driftkostnader, finns det några stora utgifter man ska vara beredd på, även efter installationen av bergvärme?
– En bergvärmepump håller upp till cirka 24 år. Vi lämnar 18 års garanti på de bergvärmepumpar som vi installerat. Efter att garantitiden gått ut – den dagen som det kan bli aktuellt att köpa en ny värmepump – är det förstås en kostnad som man bör förbereda sig på.

Hur viktigt är det att be om tillstånd innan man borrar för bergvärme?
– Bergvärme kräver tillstånd för att man skall veta att det är riskfritt att borra och så att man inte orsakar skada i känsliga områden. Det är väldigt viktigt att du verkligen söker tillstånd, också för att allt ska finns inregistrerat för framtiden.

Bergvärme i jämförelse med andra värmesystem

På deras webbplats jämför Löfstrands Rör i Hudiksvall bergvärme olika några av de vanliga systemen för uppvärmning.
Jämförelsen tittar på besparing och minskad miljöpåverkan.

Energiförbrukning 20.000 kWh:

 • Bergvärme
  • Växthuseffekt: 1
  • Drift/år: 6.375 kr.
 • Pelletspanna
  • Växthuseffekt: 1
  • Drift/år: 15.200 kr.
 • Elpanna
  • Växthuseffekt: 3
  • Drift/år: 27.000 kr.
 • Fjärrvärme
  • Växthuseffekt: 10
  • Drift/år: 16.225 kr.
 • Oljepanna
  • Växthuseffekt: 25
  • Drift/år: 34.200 kr.

Läs mer om bergvärme i jämförelse med andra lösningar för uppvärmning.

Vanliga frågor om Bergvärme och deras svar

Slutligen har vi samlat några vanliga frågor som vi vet att många ställer sig när tankarna går till att installera bergvärme. Förhoppningsvis kan dessa vara till din hjälp är du jämför bergvärme mot andra alternativ till att värme upp din bostad eller fastighet.

Ungefär hur mycket kostar installationen av bergvärme?

Installationen kostar normalt sett mellan 120 000 – 180 000 kronor, varav ungefär en tredjedel är arbetskostnad. Arbetskostnaden är berättigad till ROT-avdrag.

Hur ska jag veta vilken värmepump som passar mig och om det är tillräckligt att borra ett hål?

När du kontaktar en installationsfirma för en offert kommer du att få hjälp med att välja det bästa alternativet för ditt hus.

Om värmesystemet kommer att behöva någon service, kan jag vända mig till installationsfirman då?

Flera installationsfirmor utför även service och eventuella reparationer på bergvärmesystemet.

Tar det lång tid att installera bergvärme?

Installationen tar oftast bara en dag. Det går snabbt med andra ord.

Kan jag använda bergvärmepumpen för att kyla ned huset?

En bergvärmepump kan även producera kyla och är på så vis ett billigt och miljövänligt alternativ till luftkonditionering.

Hur lång tid krävs för att min investering ska börja löna sig?

I allmänhet mellan fem och åtta år. Därefter gör du en årlig vinst, tack vare din investering.

Är bergvärmen ett miljövänligt alternativ?

Det är ett mycket miljövänligt alternativ. Berggrunden och grundvattnet värms upp av solen. En liten del el krävs för att driva systemet. Svensk el är inte producerad av fossila bränslen. Det finns också möjlighet att generera egen el med hjälp av solceller.

Är bergvärmen beroende av årstider?

Berggrunden håller samma temperatur året om och det gör bergvärme immun mot årstider. Inomhustemperaturen blir jämn och behaglig 365 dagar om året.

Behöver jag söka tillstånd för att installera bergvärme?

Du behöver vara ute i god tid för att söka tillstånd hos kommunen.

Hur mycket underhåll kräver bergvärmepumpen?

Efter installationen sköter systemet i princip sig själv.

Sammanfattning och avslutande ord

Det är en naturlig följd att fördelarna med bergvärme som värmesystemet har kommit att bli ett så populärt sätt att förse bostäder med värme och varmvatten. Bergvärme innebär en investering i sänkta framtida driftkostnader och är även ett bra val för miljön. Denna metod för uppvärmning kan dessutom kyla ner huset under sommarmånaderna. Systemet är snabbt och praktiskt att installera och enkelt att underhålla.

Vissa överväganden ska dock göras innan ett beslut om bergvärme tas: tillstånd ska sökas, berggrunden undersökas, man ska vara beredd på den omfattande investeringen samt överväga bostadens energibehov.

Jämfört med en luftvärmepump, ger bergvärmepumpen fördelar framförallt när det gäller lite större hus i de delar av landet som har ett kallare klimat och en mer kalkfattig berggrund.

Hoppas att läsningen varit lärorik och att du tar med dig ny kunskap om nackdelarna och fördelarna med denna populära lösning för uppvärmning! Lycka till med ditt val

bergvärme i källare

bergvärme i källare