Hur fungerar en frånluftsvärmepump? Återanvänd luften i ditt hem

Hur fungerar en frånluftsvärmepump

Frånluftsvärmepumpens funktion

I hus som har mekanisk ventilation och vattenburen värme, golvvärme eller radiatorer, kan en frånluftsvärmepump installeras. En mekanisk ventilation innebär att luften ventileras kontinuerligt med hjälp av fläktar.

Varvtalsreglerade kompressorer är nytt för frånluftsvärmepumpar. De har i tester visat sig vara effektiva och de sparar mest i större hus som har högre energibehov.

Värmepumpar med varvtalsreglering anpassar sig till husets aktuella effektbehov automatiskt. Huset behöver till exempel värmas mer under kyliga dagar, vilket i sin tur ökar effektbehovet. Under varmare perioder, när det inte behövs lika mycket värme, går kompressorn ner i varv. Detta ökar värmepumpens effektivitet.

Tar tillvara värmen i inomhusluften

Endast i hus med ett vattenburet värmesystem och mekanisk frånluftsventilation fungerar frånluftsvärmepumpar. Värmepumpen återvinner värmen från inomhusluften innan den lämnar bostaden och pumpen kan även värma varmvatten. Det är nästan samma temperatur på inomhusluften året runt, + 20 grader, vilket är till fördel för värmepumpen.

Jämför med ett hus som motsvarar ditt eget

Samma frånluftsvärmepumpar har testats i hus i två olika storlekar.

Ett mindre hus på 120 kvadratmeter med ett energibehov på 16 200 kilowattimmar per år för värme och varmvatten. Ventilationen har ett luftflöde på 150 kubikmeter per timme.

Det andra huset är ett större hus på 180 kvadratmeter med ett energibehov på 22 500 kilowattimmar per år för värme och varmvatten. I detta hus har ventilationen ett luftflöde på 230 kubikmeter per timme.

Både hus med golvvärme och hus med radiatorer (element) har testats. Jämför endast siffrorna för det hus som bäst stämmer överens med det distributionssystem och energibehov ditt hus har. Besparingen som visas nedan blir något mindre om du redan har en värmepump som det är dags att byta ut.

Jämför energibesparing och årsvärmefaktor

Energibesparingen, både i procent och i kilowattimmar, och värmepumpens effektivitet under ett år beräknades i testet. Det kallas årsvärmefaktorn och förkortas SCOP (Seasonal Coefficient of Performance). Siffran är högre ju effektivare värmepumpen är. Vid jämförelse av olika frånluftsvärmepumpar ska du förs och främst titta på årsvärmefaktorn då denna visar hur effektiv värmepumpen är beräknat på ett helt år. Årsvärmefaktorn är ett mer rättvisande mått är värmefaktorn, som förkortas COP (Coefficint of Performence), då COP bara mäts under specifika förhållanden.

Mindre hus med lågt energibehov

En frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor kan i ett hus med golvvärme på 120 kvadratmeter spara mellan 60 – 65 % av energibehovet för varmvatten och värme. Detta ger en besparing på 9 700 till 10 600 kilowattimmar per år. Värmepumparnas årsvärmefaktor ligger på 2,5 till 3,0.

I hus med golvvärme ger frånluftsvärmepumparna Nibe F750 och ETK 5000 både 65 % besparing.

Besparingen blir mellan 55 – 62 % om huset har radiatorer och årsvärmefaktorn är mellan 2,2 och 2,6. Frånluftspumpen som sparar mest är Nibe F750 som ger en besparing på 62 %, följd av ComfortZone CE50 ECO som sparar 60 %. Detta ger 8 900 till 10 000 kilowattimmar i besparing.

Om värmepumpen har årsvärdefaktorn 3,0 betyder det att pumpen ger tre kilowattimmar värme för varje kilowattimme el som förbrukas av värmepumpens drift.

I ett mindre hus med golvvärme och lågt energibehov sparar de frånluftsvärmepumpar som testats som mest 10 600 kilowattimmar per år.

Större hus med högt energibehov

En frånluftsvärmepump med varvtalsreglerad kompressor kan i ett nybyggt hus på 180 kvadratmeter ge en besparing på mellan 58 – 64 % av energibehovet för varmvatten och värme.

I ett hus med golvvärme ger ETK 5000 en besparing på 64 %, följt av Nibe F750 som ger 57% och ComfortZone som ger 55%. Årsvärmefaktorn är mellan 2,4 och 2,8.

Frånluftsvärmepumpen kan spara mellan 55 – 58 % i ett hus med radiatorer. Även här sparar ETK 5000 mest med 58 %, Nibe F750 ger nästan lika mycket med 57 % och ComfortZone ger en besparing på 55 %. Per år ger det en besparing på mellan 12 400 och 14 400 kilowattimmar. Årsvärmefaktorn är mellan 2,2 och 2,4.

Högre effekt för större hus

De frånluftsvärmepumpar som installerades i hus från 1980 talet och framåt har en effekt på två kilowatt medans moderna frånluftsvärmepumpar har fem eller sex kilowatt. Det är på grund av den högre effekten som moderna värmepumpar kan täcka det högre energibehovet i ett större hus.

Stora skillnader i förluster för att producera varmvatten

Frånluftsvärmepumparna värmer även varmvatten och det är stora skillnader i värmeförlust mellan de olika pumparna. Den pump som presterade bäst i detta test är Nibe F750 som ger en förlust på 480 kilowattimmar. ComfortZone CE50 ECO med sina 1 454 kilowattimmar per år ger en förlust som är tre gånger högre.

Det är den elenergi som förbrukas när vattnet måste hållas varmt när det inte används, detta kallas ibland för tomgångsförluster.

Värmefaktor för varmvattenberedarens effektivitet

Hur effektivt värmepumpen producerar varmvatten när huset inte har behov av att värmas mäts i testet som en separat värmefaktor. Högst resultat får Nibe F750 med 2,5 medans ComfortZone CE50 ECO har en värmefaktor på 1,3. Hur stora värmeförluster pumpen har stor påverkar på värmefaktorn och värmepumpens effektivitet. Värmepumpen Nibe F750 som hade lägst värmeförlust hade även den högsta värmefaktorn för varmvatten.

Temperaturen och volymen avgör hur mycket vatten du får

Ju större varmvattenberedarens volym är och ju varmare vatten värmepumpen producerar, desto mer vatten kan du få ut. Temperaturen mäts med tillverkarens fabriksinställningar och utan tillskott av el. Pumparna producerar mellan 104 och 140 liter 40 grader varmt vatten per dag. Nibe F750 sticker dock ut då den producerar hela 208 liter per dag.

Effektivare vid lägre varvtal på kompressorn

Frånluftsvärmepumpens värmefaktor vid minimal och maximal kompressoreffekt samt pumpens effekt i kilowatt framgår i tabellen.

Det visas i testet att värmepumparna blir effektivare när kompressorn går ner i varv. Detta blir särskilt tydligt i hus som har golvvärme. I hus som använder radiatorer är dock skillnaden inte lika påtaglig.

Effekt och värmefaktor under bestämda förutsättningar

Värmepumpens värmefaktor för uppvärmning vid en bestämd temperatur på vattnet som är till radiatorerna eller till golvvärmen samt pumpens effekt i kilowatt framgår i tabellen. Produktionen av varmvatten ingår inte i denna siffra utan de gäller bara för uppvärmning av huset när temperaturen till radiatorerna är 55 grader eller 35 grader till golvvärmen.

Ingen hörbar skillnad i buller

Värmepumpens ljudeffektnivå i decibel är det som benämns som buller och ska mätas enligt en internationell standard. Ljudeffektnivån visar hur mycket frånluftsvärmepumpen låter med maximal kompressoreffekt. Den visar dock bara hur mycket värmepumpen låter och räknar inte in fläktarna i ventilationssystemet som även dom orsakar en del ljud. Det kan uppstå storm ljud i huset om frånluftsvärmepumpen inte är rätt installerad. De tre pumparna som testats har en ljudeffektnivå på mellan 52 till 54 decibel. Denna skillnad är inte hörbar för människor.

Viktigt för ljudet att installera rätt

En höjning på 10 decibel uppfattas av det mänskliga örat som en fördubbling av ljudet. Ljudeffektnivån är viktigt att tänka på om frånluftsvärmepumpen ska placeras nära exempelvis vardagsrum eller sovrum. Om installationen inte är rätt utförd kan vibrationsljud från värmepumpen till radiatorsystemet samt från golvet eller fundamentet fortplanta sig.

Bedöms som enkla att använda

Frånluftsvärmepumpens bruksanvisning, display och knappanel har även granskats i testet och visas där som användarvänlighet. Några av värmepumparnas bruksanvisning saknar sökordsregister i alfabetisk ordning med de bedöms samtliga att vara enkla att använda.

Påminner när det är dags att byta eller rengöra filter

Det är viktigt att filtren rengörs eller byts två till tre gånger per år för att frånluftsvärmepumpen ska vara så effektiv som möjligt. De värmepumpar som testats har alla larm som påminner om när det är dags. I testet har det dock inte kontrollerats om larmet fungerar.

    Hur fungerar en frånluftsvärmepump