Komfortkyla för kontor, hotell, skoler, sjukhus m.m. - Värmepumpen

Komfortkyla för kontor, hotell, skoler, sjukhus m.m.

Komfortkyla – aktiv och passiv kyla

Vi erbjuder kompletta tjänster och lösningar inom ventilation, luftbehandling, kyla och energi för industrier, kontor, offentliga miljöer och bostäder.

Vad är komfortkyla?

Energi för komfortkyla är den energimängd som används för att sänka byggnadens inomhustemperatur för människors komfort. Det gäller alltså inte kylrum och liknande. Komfortkyla räknas in i byggnadens energianvändning.

I en byggnad kan ett kylbehov uppstå på grund av till exempel solinstrålning på sommaren och värme från personer och olika apparater i byggnaden. För att minimera behovet av komfortkyla måste man bland annat vid projekteringen ta hänsyn till den överskottsvärme som kan uppstå, t.ex. från solinstrålning eller från utrustning i byggnaden såsom belysning och apparater. Detta kan göras både med hjälp av bygg- och installationstekniska åtgärder. För att minska behovet av komfortkyla har t.ex. storlek och placering av fönster samt om det finns möjlighet till solavskärmning stor betydelse. Effektiv belysning och utrustning minskar också de interna värmetillskotten.

I byggnader som har elektrisk kylmaskin och har en installerad eleffekt för uppvärmning och tappvarmvatten som understiger 10 W/m2 ska elenergi till kylmaskinen multipliceras med 1,875 utöver multiplikation med primärenergitalet för el.

Kylenergi som hämtas direkt från omgivningen utan kylmaskin från sjövatten, uteluft eller dylikt (s.k. frikyla) räknas inte in i kravet på primärenergital.

Intresseförfrågan

Lämna intresseförfrågan när du är intresserad av offert för Komfortkyla eller om du önskar service för din kylanläggning.

Få mer information via mail eller telefon

Icke bindande

Kostnadsfritt

Tjänsten är gratis och du binder dig inte till någonting.

Purmo Aquilo golvkonvektor

Wikipedia information om Kylanläggning

Kylanläggning En kylanläggning är en anläggning som används för kylning, det vill säga att åstadkomma eller upprätthålla en temperatur, i en lokal eller ett ämne, som är lägre än omgivningens. Bland användningsområdena finns kyl- och frysförvaring av livsmedel och luftkonditionering, så kallad komfortkyla. Ofta används i kylanläggningen en kompressorkylmaskin, vilken förenklat består av förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium och fungerar enligt samma princip som en värmepump. Ett alternativ är absorptionskylmaskinen, vilken drivs av värme till skillnad från kompressorkylmaskinen som vanligtvis använder el. En kylanläggning kan också fungera genom att enbart använda uteluft som är svalare än luften i det utrymmet som skall kylas. Anläggningar som enbart arbetar med uteluft kallas också för att använda frikyla. Även för vattenburna kylsystem finns möjligheten att utnyttja frikyla. Här måste någon form av värmeväxlare mot uteluften installeras. Begreppet frikyla används också för att beskriva kyla som hämtas ur vattendrag, etc.En kylanläggning kan också använda frikyla med olika andelar uteluft. Genom att komplettera en kylanläggning med en växlare och ett styrsystem kan kylsystemet använda frikyla mot uteluft med olika andelar. Genom inställning i styrsystemet får man olika andelar av frikyla. Frikyla användes idag i alla kylsystem för dataanläggningar och kontrollrum typ SOS centraler eller andra bevakningscentraler. Generellt använder alla liknande anläggningar i Sverige och utomlands frikyla idag på grund av den goda driftsekonomin. Denna typ av kylanläggning använder generellt inte fjärrkyla. Många datacentraler och övervakningscentraler är byggda med egen möjlighet för vattenförsörjning, värme- och kyla samt luftförsörjning. Data, tele och övervakning (SOS etc). Kraven ställs i EU-normer, som redan uppfyllts i svenska normer. Storleken på kylanläggning varierar från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.