Värmepump ordlista över facktermer och uttryck - Värmepumpen

Förklaringar på vanligt förekommande ord och uttryck.

Bergvärme

Värme som utvinns ur bergrunden. Läs mer om bergvärme

Bergvärmepump

Pump som används i bergvärmesystem. Pumpar runt vätska i systemet samt plockar ut överskottsvärme ur vätskan som pumpas upp från berggrunden. Mer information om bergvärmepumpar.

COP

Värmefaktor som berättar hur förhållandet mellan tillförd och uttagen energi.

EER

Köldfaktor som berättar förhållandet mellan tillförd och uttagen ennergi.

Frånluft

Luft som transporteras bort.

Kollektor

Rör/ledning som transporterar upp energi.

Köldmedia

Vätska som används för att kyla luft.

Luftavfuktare

Tar bort fukten ur luften.

Luftvärme

Värme som utvinns ur luften. Läs mer om luftvärme.

Luftvärmepump

Utvinner värme från luften och pumpar runt värme. Mer information om luftvärmepumpar.

Radiator

Element.

Täckningsgrad

En faktor som påvisar hur stor del av en bostads värmebehov en värmepump klarar av att täcka.

Takvärme

Elkasetter för takmontage oftast i villor. Stora byggnader kan värmas med takmonterade eller pendlade vattenburna kasetter (strips). Förekommer tex i sporthallar verkstäder.

Tappvarmvatten

Det varmvatten som förbrukas vid tvätt, dusch och dylikt. Se även VVB.

Termostat

Anordning som automatiskt styr temperaturen på en apparat en vätska tex varmvatten eller i en lokal inom angivna gränser.

Termostatventil

Radiatortermostater styr värmeavgivningen från radiatorer. Dock bygger denna reglering på att man kör ut “onödigt” varmt vatten till radiatorerna. Vid vp drift är en rumsgivare att föredra som möjliggör så låg framledningstemperatur som möjligt.

Tillskott/Tillskottsvärme

Tillskott är den energimängd som är beräknad att komma från andra källor än själva värmepumpen. Vanligaste tillskottet är en el-patron monterad i eller i anslutning till värmepumpsskåpet.

Tryck

P= tryck. 10 mvp (meter vattenpelare) är 1 Bar och 100 KPa (KiloPascal).

Tvårörssytem

Vanligaste rörsystemet för distribution av värme till radiatorer och golvvärme. Radiatorerna paralellkopplas. I ett tvårörssytem arbetar alla radiatorer med samma fram/returledningstemp, i värmepumpssammanhang är detta system oftast att föredra då de ofta är av s.k lågtemp-typ.

Uppvärmd yta

Anges i kalkyler för dimensionering av värmepumpar. Flera tillverkare använder total uppvärmd yta. En del skiljer på boyta och övriga uppvärmda ytor. Att använda boyta rakt av kan va vanskligt, eftersom alla ytor inte räknas tex ytor under snedtak enligt vissa regler.

Utegivare

Känner av utetemperaturen, tillsammans med vald värmekurva tar vp styrdator fram ett börvärde. Man bör dock ha en rumsgivare som kompenserar (finjusterar) rumstemperaturen vid vind, solinstrålning,väderomslag mm. se även rumsgivare.

U-värde

Ett mått på värmeflöde genom t ex fönster, väggar och tak. Lågt U-värde innebär god isolering. U-värde 1,0 innebär ett värmeflöde på en watt per kvadratmeter yta per grad som skiljer temperatur mellan ute och inne, W/m2°C.

Vattenburen värme

Uppvärmt vatten som pumpas runt i ett rörsystem med radiatorer (element) för att avge värme.

VB diff VP

För Nibe: temperaturdiff när tvångsstyrning inträder. Samma funktion (annan benämning) som hysteres på Thermia.

Ventilation

Ventilation behövs för att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft. Detta ger en bra miljö att vistas i. Enkla tumregler: Spegeln i badrummet ska vara imfri på en halvtimme efter en dusch, annars är ventilationen otillräcklig. Kondens på insidan av fönsterna kan tyda på för dålig ventilation. Fläktstyrd ventilation kan man kontrollera genom att hålla ett A4-papper mot donen, ett frånluftdon ska kunna suga fast ett A4-papper.

Verkningsgrad

Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar energin och hur effektiv en energiprocess är. Andelen energiinnehåll av bränslet som kommer huset till godo. Verkningsgraden brukar anges i % för tex oljeeldning. Med värmepumpar talar man om COP.

VV

(Tapp-)varmvatten, det varmvatten som förbrukas vid tvätt, dusch och dylikt.

VVB

Varmvattenberedare, den kan vara av olika typer och material. Förrådsberedare med stor varmvatten volym och en yttermantel med “radiatorvatten. Kamfläns- slingbatteri-beredare med liten volym varmvatten. Det värms i slingan som finns i beredaren som innehåller “radiatorvatten”. Den kan även vara elektrisk då finns det “våta” elpatroner, även sköldar används (utvändig) särskilt vid aggressivt vatten. Materialen i beredaren är koppar, rostfritt eller emalj.

VVC

Varmvattencirkulation. Cirkulationsledning för vv. Nästan alltid i hyreshus, i undantagsfall i villor (långa vv ledningar).

VVS

Värme, Ventilation och Sanitet.

Värme

Energi som flödar från ett varmare område till ett svalare.

Värmebärare

En vätska, vanligtvis vatten, för transport av värme.

Värmefaktor

Värmefaktorn (COP)är ett värde som anges för att ange en värmepumps effektivitet. Värmefaktorn fås genom att dividera pumpens uteffekt med den effekt den förbrukar.

Värmekurva

En viss värmekurva ger en framledningstemperatur ( börvärdet) som skall ge värmebalans i huset. Behovet av framledningstemperatur vid viss utetemperatur (som utegivaren känner av) ger er rätt värmekurva.

Värmekälla

Den utrustning som avger värme till exempelvis en radiatorkrets. Värmekällan kan vara en värmepanna, värmepump eller värmeväxlaren i ett fjärrvärmesystem.

Värmepumpar

Det finns många olika typer. berg, ytjord, grundvatten, sjövärme, frånluft, luft-luft, luft-vatten

Värmeväxlare

Anordning som överför värme från ett system till ett annat, utan att de värmebärande medierna blandas.
Medierna hålls skilda från varandra med hjälp av två kanalsystem.

Värmeåtervinning ur frånluft

Minskar energianvändningen – En värmeväxlare kan återvinna upp till 90 procent av värmen i den förbrukade frånluften, i småhus dock oftast betydligt lägre verkningsgrad. Återförs normalt som förvärmd tilluft vid ftx- system. Frånluftvärmepump är också en sorts värmeåtervinning, den kan dessutom även ge varmvatten.

Värmeöverföring

Värme kan överföras från ett ställe med hög temperatur till ett annat med lägre temperatur genom ledning, konvektion eller strålning.

Watt

Förkortas W. Enheten för effekt. 1 W=1 J/s.

Ytjordvärmekollektor

En ytjordvärmepump hämtar sin energi från en nedgrävd slang, Ytjordvärmeslang förlägges till olika djup vid olika landsdelar. Denna lösning är prisvärd, särskilt om man har lämplig tomt och gör en del eget arbete. Tillståndspliktigt .

Årsvärmefaktor

Värmefaktorn varierar under året, och därför bör man utgå från årsvärmefaktorn vid beräkningar av kostnader och energibehov. Årsvärmefaktor definieras som den värme värmepumpen eller tex oljepannan avger under ett år dividerat med den energi som den och övriga nödvändiga komponenter förbrukar. Årsvärmefaktorn brukar ligga på mellan 2 och 4 på värmepumpar. På oljepannor är det mycket svårt att mäta (omöjligt) man får anta ett värde. Ofta används schablonmässigt 80% årsvärmefaktor (årsmedelverkningsgrad).

Överluft

Luft som förs till tvättstuga, wc, badrum via luftad dörrkarm eller luftad tröskel. Det kan även vara luft som förs från tex sovrum till hall/rum. För att säkerställa bra ventilation i våtrum är det bättre med luftad tröskel