Hur fungerar en bergvärmepump? Värmeenergi från berggrunden

hur fungerar en bergvärmepump

Bergvärmepumpens funktion

En bergvärmepump producerar både värme och varmt kranvatten. Den passar i hus som har ett vattenburet värmesystem med radiatorer eller golvvärme.

Dimensionering av värmepumpen är viktigt

Man måste känna till bostadens maximala effektbehov för att veta vilken storlek av värmepump man behöver då den dimensioneras för att täcka behovet av både värme och varmvatten. Värmepumpen ska kunna täcka 70 – 80 % av husets maximala effektbehov så den brukar dimensioneras för att klara 95% av det årliga energibehovet. Förutom att man ska ha rätt dimension på bergvärmepumpen är det också mycket viktigt att borrhålet har rätt dimension och djup. Detta för att, med hänsyn till driftskostnad och investeringskostnad, få ett så effektivt system som möjligt.

Anlita en certifierad installatör och ta in offerter

Installatören är den som ska anpassa värmepumpen utefter husets energibehov och de har beräkningsprogram till sin hjälp. Det är även installatören som ska göra en besparingskalkyl för bostaden och uppge vad för investeringar som fordras för att nå den utlovade besparingen. För att kalkylen ska bli så sanningsenlig som möjligt ska husägaren lämna så sanningsenliga uppgifter som möjligt om energianvändningen i hushållet.

Spara energi

En bergvärmepump har en energibesparing som ligger på 50 – 80 %. Det finns flera faktorer som påverkar hur mycket du kan spara. Det som kan påverka är till exempel var huset ligger, Hur många som bor i huset, hur mycket varmvatten som förbrukas, vilket skick huset är i samt om du har radiatorer eller golvvärme. Att ha rätt dimension på borrhålet och bergvärmepumpen är också vitalt för att få det mest effektiva systemet.

Jämför årsvärmefaktorn (SCOP)

SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) visar bergvärmepumpens årsvärmefaktor. Det vill säga pumpens effektivitet under ett helt år. Årsvärmefaktorn för en värmepump ligger mellan 3 och nästan upp till 5 så för varje kilowattimme el (kWh) som värmepumpen förbrukar kan man få ut mellan 3 till nästan 5 kilowattimmar värme.

Förväxla inte årsvärmefaktorn (SCOP) med värmefaktorn COP (Coefficient of Performance) då denna bara visar effektiviteten under bestämda förhållanden, till exempel en viss temperatur på vattnet till radiatorerna eller golvvärmen.

Buller

Om en del av källarutrymmet ska brukas som bostad bör du placera pumpen så att ljudet från dess fläkt inte stör.

Ta in minst tre offerter

Du bör lägga ner stor omsorg vid valet av säljare installatör och borrare. Välj inte första bästa utan ta in offerter från flera företag att jämföra mellan. Av offerten ska det bli uppenbart vad som ingår i priset och vad du måste köpa till för att anläggningen ska bli funktionsklar. Igångkörning och injustering av värmeanläggningen ska ingå i offerten. En besparingskalkyl ska också finnas i offerten. Utöver det ska även villkoren för leverans, service, drift, betalning och garantin framgå.

Kontakta din kommun i förväg

Innan du bestämmer dig för att installera en bergvärmepump bör du kontakta miljökontoret eller motsvarande som finns i din kommun för att få information om vilka tillstånd som krävs. Energi- och klimatrådgivaren i din kommun kan ge dig opartiska och kostnadsfria råd.

Kommande krav på ekodesign och energimärkning

På EU-nivå pågår arbete med att ta fram ekodesignkrav och obligatorisk energimärkning för bergvärmepumpar. Det kommer med ekodesign kunna ställas krav på bland annat ljudnivå och energieffektivitet. Förslaget är just nu att det kommer visas en energiklass på skalan A++ till G för uppvärmning och en energiklass på skalan A till G för varmvatten. Bara värmepumpar som uppfyller dessa krav kommer att få säljas när dessa krav träder i kraft, vilket troligen blir år 2015–2016. De nya kraven underlättar dessutom för konsumenterna vid valet av värmepump.

Bergvärme

Vi installerar och servar bergvärmepumpar av olika fabrikat. Kontakta oss så hjälper vi till med dimensionering och besparingskalkyl.

    Hur fungerar en bergvärmepump?

    Wikipedia information om Bergvärme

    Bergvärme Bergvärme är ett tekniskt system för uppvärmning av byggnader. Lågvärdig energi, i form av kall vätska, hämtas från grundvattnet i berggrunden. En bergvärmepump höjer temperaturen till en nivå lämplig för byggnadens vattenburna uppvärmningsystem. För detta utför bergvärmepumpen ett mekaniskt arbete vars energi även tillförs byggnaden. En vanlig anläggning för uppvärmning av enfamiljshus består av ett, eller flera, 90–200 meter djupa hål som borras ner i berget. Ur berggrunden utvinner man sedan energi genom att en nedkyld vätska som passerar berget genom en ledning värms av grundvattnet i berget. Detta medför också då en viss nedkylning av detta grundvatten. Kollektorvätskan, som kallas köldbärare, cirkulerar genom berget och leds sedan till en förångare där köldbärarens temperatur kan vara väldigt låg, till och med under nollgradigt. I förångaren värmer vätskan upp köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen, man använder ett medium som har väldigt låg kokpunkt. Köldmediet förångas och förs vidare till en kompressor där gasen komprimeras, vilket gör den ännu varmare. Den heta gasen går vidare till värmepumpens kondensor där den avger sin värme till vattnet som cirkulerar i husets värmesystem. När köldmediet har avgett sin värme svalnar den och blir genom kondensation flytande igen. Köldbäraren kyls ned av det avsvalnade köldmediet och förs därefter ner i berget för att återigen bli uppvärmt.