Certifierad Värmepumpsinstallatör vad innebär det?

Certifierad Värmepumpinstallatör

Certifierad installatör

Vi lär dig hur du hittar företag med Certifierade Värmepumpsinstallatörer. Informationen kommer direkt ifrån certifieringsorganen och det är de som ansvarar för att den är korrekt. Kontakta certifieringsorganen om något är fel.

 

Bakgrund

INCERT har sedan ett antal år tillbaka certifierat värmepumpinstallatörer i samarbete med Mittuniversitetet i Härnösand och enligt EU-projektet EUCERT. Denna certifiering ersätts av certifiering enligt förnybarhetsdirektivet och Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2.

Enligt förnybarhetsdirektivet 2009/28/EG ska varje EU-land ha ett certifieringssystem för installatörer av förnybar energi. Direktivets syfte är att åstadkomma en ökad användning av förnybar energi. Statens energimyndighet har fått regeringens uppdrag att marknadsföra denna certifiering mot slutkonsumenter, installatörer, tillverkare och andra aktörer på marknaden. Företag med certifierade installatörer kommer att vara sökbara via Boverkets webbplats och genom Energimyndighetens energi- och klimatrådgivare. Redan idag kan du finna företag med certifierade installatörer på www.incertonline.se där certifierade företag och företag med certifierade personer kan sökas samt att giltigheten på utfärdade certifikat kan kontrolleras i realtid.

Här finner du en lista på alla företag som har certifierade personer.

I dagsläget finns inget certifieringsorgan som är ackrediterade för att utfärda certifikat i enlighet mrd BFS 2015:4 CIN 2. INCERT har sedan en tid arbetat tillsammans med Energimyndigheten och Yrkeshögskolan i Härnösand med att bygga upp en certifieringsordning som kommer att ackrediteras. Tills dess att ackreditering har beviljats utfärdar INCERT tillfälliga certifikat som ett led av den provcertifiering som ska genomföras inför en ackreditering.

Omfattning och behörigheter

Certifieringen avser arbete på små anläggningar, d.v.s. system med en nominell effekt för uppvärmning av byggnad på maximalt 20 kW.

Certifikat får utfärdas för en eller flera av fyra behörigheter

 • BP: pannor och ugnar för biomassa
 • SC: solcellssystem
 • SV: solvärmesystem
 • VP: värmepumpar och jordvärme

Notera att denna certifiering är frivillig och inte ger behörighet att göra ingrepp i en köldmediekrets för f-gas. För sådan behörighet krävs fortfarande certifikat enligt köldmedieförordningen. För mer information, se https://www.incert.se/teknikomraden/kyl-och-varmepump-anlaggningar-dar-koldmediet-ar-cfc-hcfc-eller-hfc/.

Krav

Kraven för att erhålla certifikat enligt Boverkets föreskrift BFS 2015:4 CIN 2:

 • Kurs godkänd av Statens energimyndighet – ges i nuläget av Heta Utbildningar Yrkeshögskolan i Härnösand.
 • Godkänt skriftligt prov
 • Godkänt praktiskt prov
 • Allmän teknisk kunskap – relevant teknisk utbildning, alternativt intyg om att sökande genom minst fem års yrkesverksamhet inom området har förvärvat motsvarande kunskaper
 • Erfarenhet av praktiskt arbete – intyg om minst tre års heltidsarbete under den senaste femårsperioden avseende sådana anläggningar som omfattas av den sökta behörigheten
 • Lämplighet för uppgiften – lämplighetsintyg av en person med nära arbetsrelation till sökanden för den senaste yrkesverksamma treårsperioden

Kurs och examination

Examinationscenter för denna certifiering är Heta Utbildningar Härnösand. För mer information om kommande kurs- och examinationstillfällen och anmälan, se på Heta Utbildningars websida: http://www.hetautbildningar.se/utbildningar/uppdragsutbildning.4.308db64f13cc88f3389aad.html

Ladda ner årligt intyg CIN 2 som pdf (utan ifyllbara fält)Ladda ner årligt intyg CIN 2 som pdf (med ifyllbara fält)

Intresseförfrågan

Lämna en intresseförfrågan när du är intresserad av en värmepump offert eller om du önskar service till din värmepump.

Heta Utbildningar VVS-ingenjör 2018

Utbildningsstaden Härnösand​

Härnösand har lång tradition av utbildningar inom energiteknik från gymnasie- till universitetsnivå. Härnösands kommun är ansvarig utbildningsanordnare för Heta Utbildningar YH som startade 2006 som kvalificerade yrkesutbildningar/KY men övergick 2009 till att bli yrkeshögskola/YH.

Heta Utbildningar genomför utbildningar för företag – examniationskurser för certifiering inom F-gas/AC  – examineringskurser för certifiering inom Bioenergi, Solel, Solvärme och Värmepumpar

Synonymer till certifierad

 • förse med certifikat, kvalitetsmärkt, intyga kvalitet, godkänd, verifierad, auktoriserad

Wikipedia information om Certifiering

Certifiering Certifiering är en standardiserad prövning, för utfärdande av ett certifikat eller intyg, som bland annat kan bestå av en licens, ett diplom eller yrkeslegitimation. Certifieringen kan utföras av ett organ, en juridisk eller fysisk person som skriftligen försäkrar att innehållet i ett dokument överensstämmer med verkligheten.Certifiering kan utföras för personliga kunskaper eller färdigheter, eller för produkter, organisationer eller institutioner.