Vattenanalys - Komplett analys: alltid med fri rådgivning - Värmepumpen

Vattenanalys - Komplett analys alltid med fri rådgivning värmepumpen.se

Information om vattenanalys, vattenprov och vattentest.

Med vattenanalys menas en analys som visar hur ditt vatten mår. Är du spa- eller poolägare bör du genomföra dessa analyser lite då och då för att se om ditt vatten håller måttet. Med hjälp av bra utrustning kan du mäta och analysera ditt badvatten. Mätstickor, olika tabletter och digitala instrument kan hjälpa dig med detta.

Med mätstickor menas stickor som kan analysera ditt badvatten. De finns enkla stickor som mäter 1 värde och de finns mer avancerade stickor som mäter 5 värden per sticka.

Med tabletter menas tabletter för mätning av pH och klor eller brom. Till de vanligaste hör DPD och Phenol Red.

Med digitala instrument menas instrument som kan analysera ditt vatten. Instrumenten är lite mer avancerade än andra mätbara metoder och visar ett mycket tillförlitligt resultat.

Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten

SOSFS 2003:17

 

Informationen nedan är hämtad från Socialstyrelsens hemsida>>.

 

Riktvärden för mikroorganismer, kemiska ämnen och egenskaper i dricksvatten – underlag för bedömning av dricksvattenprov

 

Grund för anmärkning:

(h) = hälsomässig(e) = estetisk(t) = teknisk

Om inte annat anges, gäller bedömningen när en halt är lika med eller högre än angivet riktvärde.

Om inte annat anges, avses prov taget i samband med normal användning och omsättning av vattnet.

Mikrobiologiska parametrar
Parameter Enhet Tjänligt med anmärkning Otjänligt Kommentar
Escherichia coli (E. coli) Antal per 100 ml Påvisade (h) 10 (h) Indikerar fekal förorening från människor eller djur, t.ex. via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst av sjukdomsframkallande organismer.
Koliforma bakterier Antal per 100 ml 50 (h) 500 (h) Kan indikera både fekal och annan förorening som kan innebära hälsorisk.
Mikroorganismer vid 22 °C Antal per ml 1000 (h) Indikerar sådan förorening från vatten eller jord som normalt inte är av fekalt ursprung.
Kemiska och fysikaliska parametrar
Parameter Enhet Tjänligt med anmärkning Otjänligt Kommentar
Alkalinitet mg/l HCO3 Halt över 60 mg/l HCO3 minskar risken för korrosionsangrepp i distributionsanläggningen.
Aluminium mg/l Al 0,50 (t) Kan i grundvatten indikera aluminiumutlösning från marken på grund av surt vatten
(pH < 5,5). Kan medföra slambildning i distributionsanläggningen.
Ammonium mg/l NH4 0,5 (t) Kan indikera påverkan från avlopp eller liknande. Förekommer främst vid syrefattiga förhållanden. Risk för nitritbildning, särskilt i filter och långa ledningsnät.
1,5 (h, t) Risk för kraftig nitritbildning och lukt.
Antimon µg/l Sb 5 (h) Kan indikera förorening från industri, deponi eller rötslam. Antimon kan också tillföras vattnet från material i va-installationer.
Arsenik µg/l As 10 (h) Kan indikera påverkan från föroreningskälla. I bergborrade brunnar är dock orsaken oftast naturlig (sulfidmineral). Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
Bekämp- ningsmedel, enskilda µg/l 0,10 Riktvärdet tillämpas på halten av varje enskilt bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov.

För aldrin, dieldrin, heptaklor och heptaklorepoxid tillämpas riktvärdet 0,030 µg/l.

Med bekämpningsmedel (pesticider) avses organiska ämnen som används som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, akaricider, algicider, rodenticider, slembekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel och liknande produkter samt relevanta metaboliter, nedbrytnings- och reaktionsprodukter.

Kan orsakas av läckage från jordbruksmark, ogräsbekämpning på gårdsplaner, längs vägar och järnvägar, trädgårdar etc. eller oförsiktig hantering av medlen.

Bekämp- ningsmedel, totalhalt µg/l 0,50 Riktvärdet tillämpas på summan av halterna av alla enskilda bekämpningsmedel som påvisas och kvantifieras i ett prov.
Bly µg/l Pb 10 (h) Orsaken är ofta korrosion av blyhaltiga material i äldre fastighetsinstallationer. Kan också vara en indikation på påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl.

Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag, särskilt hos små barn. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Cyanid µg/l CN 50 (h) Riktvärdet avser totalhalt cyanid. Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. 20dyl. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
Fluorid mg/l F 1,3 (h) Risk för tandemaljfläckar (fluoros). Se även övriga kommentarer om fluorid.
6,0 (h) Risk för fluorinlagring i benvävnad (osteofluoros). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.

Vid bedömning av fluoridhalter bör dessutom följande information angående kariesskydd, fluorosrisk och vattenkonsumtion alltid ges:

< 0,8: Dricksvattnet ger ett begränsat kariesskydd.

0,8–1,2: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt.

1,3–1,5: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock inte

1,6–4,0: Dricksvattnet har kariesförebyggande effekt. Vattnet bör dock endast i begränsad omfattning ges till barn under 1 1/2 års ålder.

4,1–5,9: Dricksvattnet bör endast i begränsad omfattning ges till barn under 7 år och endast vid enstaka tillfällen till barn under 1 1/2 år.

Fosfat mg/l PO 0,6 Kan indikera påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung.
Färg mg/l Pt 30 (e) Färgen kan iakttas med blotta ögat. Vattnet innehåller troligen järn eller humus. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.
Järn mg/l Fe 0,50 (e, t) Medför utfällningar, missfärgning och smak. Kan medföra dålig lukt. Risk för skador på textilier vid tvätt och igensatta ledningar. I vissa vatten kan olägenheterna uppstå såväl vid lägre som högre halter än vad riktvärdet anger.
Kadmium µg/l Cd 1,0 (h) Förekommer i grundvattnet i några områden med sedimentär berggrund. Kan orsakas av korrosion av kadmiumhaltiga material i fastighetsinstallationer, särskilt om vattnet är surt (pH < 5).
5,0 (h) Risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
Kalcium mg/l Ca 100 (t) Mellan 20 och 60 mg/l minskar korrosionsrisken i distributionsanläggningen. Olägenheter som vid hårdhet, vid anmärkningsvärda halter se parametern total hårdhet.
Kalium mg/l K 12 Kan i brunnsvatten indikera påverkan från förorening. Kan även ha naturligt geologiskt betingat ursprung.
Kemisk oxygenförbrukning CODMn mg/l O2 8 (e) Vattnet innehåller organiskt material som kan ge lukt, smak och färg. Indikerar påverkan av ytligt markvatten. I en distributionsanläggning kan desinfektionseffekten försämras och mikrobiologisk tillväxt gynnas.
Klor, total aktiv mg/l Cl2 0,4 (e) Risk för lukt och smak av klor. Förekommer vid desinfektion med klor.
Klorid mg/l Cl 100 (t) Kan påskynda korrosionsangrepp. Halt som överstiger 50 mg/l Cl kan indikera påverkan av salt grundvatten, avlopp, deponi, vägsalt eller vägdagvatten.
300 (e, t) Risk för smakförändringar.
Konduktivitet mS/m Är ett mått på vattnets totala salthalt. Höga värden (> 70 mS/m) kan indikera höga kloridvärden.
Koppar mg/l Cu 0,20 (e, t) Orsakat av korrosion på kopparledningar. Risk för missfärgning av sanitetsgods och hår (vid hårtvätt).
2,0 (h, e, t) Ev. risk för diarréer, särskilt hos känsliga småbarn. Estetiska och tekniska olägenheter som ovan. Vattnet (kallvatten) bör spolas någon minut innan det används till dryck och matlagning, särskilt vid beredning av barnmat, efter längre tids stillestånd samt vid nya installationer.
Krom µg/l Cr 50 (h) Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Kroniska hälsoeffekter är inte kända, men kan inte uteslutas. Riktvärdets syfte är att begränsa dricksvattnets bidrag till totalintaget av krom. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
Kvicksilver µg/l Hg 1,0 (h) Kan indikera påverkan från industriutsläpp, deponi o. dyl. Ev. risk för kroniska hälsoeffekter vid långvarigt intag. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
Lukt Tydlig (e) Svag lukt indikerar påverkan. Normalt görs bedömningen efter undersökning vid 20 °C, men kan på förekommen anledning (t.ex. klagomål) göras vid 50 °C.
Tydlig (h) Bedömningen görs när främmande lukt indikerar att vattnet är så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten.
Mycket stark (e) Bedömningen görs när lukten gör vattnet uppenbart motbjudande.
Magnesium mg/l Mg 30 (e) Risk för smakförändringar.
Mangan mg/l Mn 0,30 (e, t) Kan i vattenledningar bilda utfällningar, som när de lossnar ger missfärgat (svart) vatten. Risk för skador på textilier vid tvätt.
Natrium mg/l Na 100 (t) Kan indikera påverkan från relikt saltvatten eller havsvatten. Kan även orsakas genom avhärdning genom jonbyte med natrium.
200 (e, t) Risk för smakförändringar.
Nickel µg/l Ni 20 (h) Kan förekomma naturligt i surt grundvatten. Kan även indikera att råvattnet förorenats av industrier.
Nitrat mg/l NO3 20 (t) Indikerar påverkan från avlopp, gödsling och andra föroreningskällor.
50 (h, t) Följande information bör alltid ges:
Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).
Nitrit mg/l NO2 0,1 (h, t) Kan indikera påverkan från förorening. Kan bildas genom ammoniumoxidation i filter och ledningsnät. Kan finnas i djupa brunnar vid syrebrist i vattnet.

Följande information bör alltid ges:
Vattnet bör inte ges till barn under 1 års ålder på grund av viss risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).

0,50 (h) Ökad risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet). Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering.
pH (vätejon- koncentrationen) < 6,5 Låga pH-värden medför risk för korrosion på ledningar som kan leda till ökade metallhalter i dricksvatten. Kan indikera påverkan av ytvatten eller ytligt grundvatten.

pH-värdet bör ligga inom intervallet 6,5–9,0.

10,5 (h) Troligen orsakat av överdosering av alkaliskt medel eller utlösning av kalk från cementbelagda ledningar. Risk för skador på ögon och slemhinnor. Vattnet kan inte användas som dricksvatten.
Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) µg/l 0,10 (h) Riktvärdet bör tillämpas på summan av halterna av följande ämnen: benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso-(ghi)-perylen och indeno-(1,2,3-cd)-pyren.
Radon Bq/l > 1000 (h) Risk för hälsoeffekter. Vattnet bör inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Störst risk för hälsoeffekter vid inandning av radonhaltig luft, t.ex. vid duschning. Radon från vatten kan tillsammans med radon från mark och byggnadsmaterial ge höga halter i bostadsluften. I en enskild fastighet kan halten minskas genom kraftig luftning i radonavskiljare eller med andra metoder. För att undvika höjningar av radonhalten inomhus måste avgående gas ledas bort från bostaden.
Selen µg/l Se 10 (h) Halter över riktvärdet kan finnas naturligt i vattnet.
Smak Tydlig (e) Avvikande smak kan indikera påverkan. Beträffande undersökningstemperatur, se kommentar till parametern lukt.
Tydlig (h) Bedömningen görs när främmande smak indikerar att vattnet är så förorenat att det inte bör användas som dricksvatten.
Mycket stark (e) Bedömningen görs när smaken gör vattnet uppenbart motbjudande.
Sulfat mg/l SO4 100 (t) Kan påskynda korrosionsangrepp.
250
(h, e, t)
Risk för smakförändringar. Kan ge övergående diarré hos känsliga barn.
Total hårdhet (beräknad) °dH 15 (t) Bildas av kalcium- och magnesiumjoner. Risk för utfällningar i ledningar, kärl och fastighetsinstallationer, särskilt vid uppvärmning. Skador på textilier vid tvätt.
Turbiditet FNU 3 Är ett mått på vattnets grumlighet. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas. Indikerar påverkan på ytvatten.

How Does a Water Filter Work? What’s inside?

Artiklar om vattenfilter