Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Liberal klimatpolitik - nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) … kraftfulla och dessutom gå att upprepa i andra länder. Vår snabba övergång från oljeeldning till värmepumpar i bostäder är ett annat exempel. Vi gjorde oss av med en viktig del av oljeanvändningen utan att någon fick det sämre, snarare har värmepumparna gjort att människor lever bekvämare liv […]
 • En flexiblare elmarknad 4 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2725 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) … efter tillgången på el. Alla behöver inte använda elen exakt samtidigt. Med redan existerande teknik kan exempelvis laddning av elfordon och uppvärmning av hus med värmepumpar förläggas till den tid då priset på el är lågt och tillgängligheten i nätet god. Potentialen för […]
 • En hållbar energipolitik 29 september, 2020
  Motion 2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Vi förordar i stället ett mål för energieffektivisering om att 2030 […]
 • En effektiv klimatpolitik 29 september, 2020
  Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … potential för svenska företag att bidra till minskade nettoutsläpp av koldioxid i ett globalt perspektiv genom att exportera energieffektiva produkter. Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion … 2020-09-30
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 24 september, 2020
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:703 … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 24 september, 2020
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2020:691 … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 16 september, 2020
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2020:635 … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Enhetlig och effektiv marknadskontroll 31 augusti, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:49 … 2020:49 Översyn av berörd svensk sektorslagstiftning och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. Endast artikel 7.2, artikel 8 och bilagorna 3, 4 och 5 som handlar om för- farandet för bedömning av … 2020-09-01
 • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 28 maj, 2020
  sfs 2006:2006:985 t.o.m. SFS 2020:238 … eller flera av följande processer 1. förbränning av bränsle, 2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller 3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare … 2006-06-21
 • Protokoll 2019/20:109 Onsdagen den 22 april 21 april, 2020
  Protokoll 2019/20:109 … system där det inte krävs att människor för att vara flexibla sätter igång diskmaskinen mitt i natten sådant behöver såklart skötas automatiskt. Det finns i dag värmepumpar som styrs på distans, som underlättar system och minskar trycket på elnätet och samtidigt ger pengar i plånboken för det enskilda hushållet och för nätbolaget. […]
 • Grönt sparande 31 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:17 … bidra till ökad andel förnybar energiproduktion, exempelvis genom att installera solpaneler. Stora delar av värmebehovet kan också tillgodoses med biobränslen eller värmepumpar som ersättning för oljepannor. Utvecklingen av biodrivmedel kan också leda till att diesel kan ersättas som drivmedel i traktorer och andra maskiner. Sådana åtgärder … 2020-04-01
 • Nordiskt samarbete 2019 18 mars, 2020
  Proposition 2019/20:90 … samarbete om marknadskontroll och policyer kring krav på ekodesign och energimärkning. Gruppen initierade projekt om funktions- och kapacitetstest av bland annat värmepumpar samt effektberäkningar av ekodesign och energimärkning samt marknadskontroller. En ny nätverksgrupp för samarbete om koldioxidlagring startades under året. Gruppens … 2020-03-19
 • Protokoll 2019/20:85 Onsdagen den 11 mars 10 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:85 … ett bättre inomhusklimat trots att det inte har påverkat temperaturen inne med mer än 0,1 grader. Det är faktiskt ganska onödigt att din varmvattenberedare eller värmepump går för fullt när du inte är hemma. Det är klassisk energieffektivisering att använda saker när de behövs och att låta bli när de inte behövs. Detta […]
 • Protokoll 2019/20:83 Fredagen den 6 mars 5 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:83 … enda medlet för att åstadkomma en omställning. När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även … 2020-03-06
 • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda 10 februari, 2020
  Proposition 2019/20:81 … genom en eller flera av följande processer 1.förbränning av bränsle, 2.jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller 3.värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare … 2020-02-11
 • Bränsle- och fordonsskatter 3 februari, 2020
  Interpellation 2019/20:311 Kjell Jansson (M) … enda medlet för att åstadkomma en omställning. När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även … 2020-02-04
 • Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 30 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:5 … entreprenadkostnaden och för installation av luft- värmepump är motsvarande andel 30 procent. Det är representanter för branschen i samverkan med Svenska Värmepumpföreningen som har beräknat hur stor del av totalpriset som i normalfallet utgör arbetskostnad vid installation av en ny värmepump. 3.2.5Krav på elektronisk betalning för rätt till … 2020-01-31
 • Vägen till en klimatpositiv framtid 28 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:4 … handlingsplanen ingår även bidrag, bl.a. till lågutsläpps- fordon, energieffektivisering i bostäder och företag och byte av upp- värmnings- och kylsystem, bl.a. till värmepumpar.26 Utvecklingen i Tyskland kommer påverka den potentiella han- deln inom ESR-sektorn, möjligheterna att skärpa EU s klimatmål samt förutsättningarna för andra … 2020-01-29
 • Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering 28 januari, 2020
  Proposition 2019/20:71 … allt två faktorer dels av energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering dels av att viss energianvändning försvunnit ur statistiken eftersom den energi som värmepumpar tar upp från omgivningen inte ingår. Se SOU 2017:2, s. 86. 40När det gäller nyare byggnader uppförda från och med 80-talet och fram till i dag har lokaler dock … 2020-01-29
 • Hållbar slamhantering 16 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:3 … för fosforåtervinning ur avloppsslam SOU 2020:3 kade luften leds till en värmeväxlare, värms upp och leds tillbaka in i torkrummet. Värme tillförs med eldriven värmepump. Torkningen blir energieffektiv genom att kondensationsenergin återvinns. Ge- nom att samma luft cirkuleras hela tiden finns inget behov av rening av utgående luft … 2020-01-17