Värmepump Riksdagen - värmepumpen.se

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 1 november, 2018
  sfs 2012:2012:970  t.o.m. SFS 2018:1078   … certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning 2015:529 . 2 § En certifiering enligt denna förordning ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften enligt Europaparlamentets och rådets … 
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 24 oktober, 2018
  sfs 2013:2013:251  t.o.m. SFS 2018:1460   … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 
 • Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt 11 oktober, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:76    … genom småskalig solelproduktion, varaktiga elenergieffektiviseringar och genom att erbjuda flexi- bilitet genom batterilager och styrbara utrustningar till exempel värmepumpar och elbilsladdning bidra till att målet om 100 pro- cent förnybar elproduktion nås 2040. Det finns en risk för att kostnadseffektiva åtgärder bland de mindre aktörerna … sou 2018 76 Mindre aktörer […]
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 september, 2018
  sfs 1998:1998:899  t.o.m. SFS 2018:1458   … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 15 augusti, 2018
  sfs 2014:2014:1075  t.o.m. SFS 2018:1468   … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 
 • Protokoll 2017/18:136 Onsdagen den 20 juni 19 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:136    … nell marknad. Då är det viktigt att den europeiska ekonomin går bra. Jag är född och uppvuxen i Markaryd i södra Småland. Det stora företaget där, Nibe, som gör värmepumpar, exporterar i hela världen. Tyskland och Europa är företagets viktigaste marknad. Om Europas ekonomi utvecklas bra är det bra för jobben i […]
 • Protokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni 14 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:133    … ng att stänga av kärnkraft. Att stänga kraftvärmeverk skulle också vara energieffektivisering med det mål man nu har satt upp, liksom att ersätta fjärrvärme med värmepumpar. Det kanske inte direkt är intentionen, men det motiveras av det mål man nu satt upp i och med att det fokuserar på tillförd energi. Vi […]
 • med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning 25 april, 2018
  Motion 2017/18:4147  av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)   … även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sverigedemokraterna förordar i stället ett mål för energieffektivisering som lyder att […]
 • 2018 års ekonomiska vårproposition 15 april, 2018
  Proposition 2017/18:100    … procent se diagram 3.14Stora utsläppsminskningar har skett framför allt inom bostadssektorn, där olje- baserad individuell uppvärmning har ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Även utsläppen från industrin och från avfalls- deponering har minskat betydligt sedan 1990. Naturvårdsverket bedömer att Sverige med regeringens … 2018 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska […]
 • En klimatstrategi för Sverige 11 april, 2018
  Proposition 2017/18:238    … vivalenter till 1,2 miljoner ton. Minskningen beror främst på att oljebaserad individuell uppvärmning av bostäder, lokaler och varmvatten ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Skr. 2017/18:238 11 Skr. 2017/18:238 12 En bidragande faktor till de minskande utsläppen av växthusgaser är den globala uppvärmningen … Regeringens skrivelse 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige Skr. 2017/18:238 […]
 • Energipolitikens inriktning 11 april, 2018
  Proposition 2017/18:228    … betydelse i alla samhällssektorer, t.ex. vid processtyrning och automatisering i tillverkningsindustrin, en ökad andel eldrivna fordon och ett större inslag av eldrivna värmepumpar i bebyggelsen. I många fall innebär elektrifiering en ökad effektivisering. Det ökade beroendet av el inom exempelvis industrin eller genom pågående digitalisering … Regeringens proposition 2017/18:228 Energipolitikens inriktning Prop. 2017/18:228 […]
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning 9 april, 2018
  Proposition 2017/18:227    … 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeut rustning samt paket med pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, temperaturregulator … Regeringens proposition 2017/18:227 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordningar om energi- och däckmärkning 2017/18:227 Regeringen överlämnar […]
 • Protokoll 2017/18:83 Tisdagen den 13 mars 13 mars, 2018
  Protokoll 2017/18:83    … vindkraften. Det finns flera positiva faktorer som inte kommer att återkomma på samma sätt. I fråga om utvecklingen inom uppvärmning för hushållen har exempelvis värmepumpar i stor mån bidragit till att minska behovet av direktverkande el. Det har också sänkt effektbehovet. De här lågt hängande frukterna är dock inte möjliga att tillgodogöra […]
 • Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan 13 mars, 2018
  Proposition 2017/18:160    … kyl- 2,2 0 och frysskåp med separata yttre dörrar, kylskåp av hushållstyp, diskar, skyltskåp och montrar med kylaggregat samt möbler för djupfrysning 8418 61 00 Värmepumpar, andra än luftkonditioneringsapparater enligt nr 8415 2,2 0 8418 69 00 Kyl- eller frysutrustning exkl. kyl- och frysmöbler 2,2 0 8418 91 00 Möbler konstruerade … Ecuadors […]
 • Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget 27 februari, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:15    … oljepannor med framför allt värmepumpar dvs. med elvärme med värmepump som uppvärmningssystemPelletspannor och i viss ut- sträckning även fjärrvärme ersatte också. Den totala elvärmeanvändningen ökade ändå inte trots denna utveckling. Det beror på att många hushåll med elvärme också in- vesterade i värmepumpar under perioden, något som … sou 2018 15 […]
 • Leveranssäkerheten för el 8 februari, 2018
  Interpellation 2017/18:368  Mattias Bäckström Johansson (SD)   … vindkraften. Det finns flera positiva faktorer som inte kommer att återkomma på samma sätt. I fråga om utvecklingen inom uppvärmning för hushållen har exempelvis värmepumpar i stor mån bidragit till att minska behovet av direktverkande el. Det har också sänkt effektbehovet. De här lågt hängande frukterna är dock […]
 • Energipolitikens inriktning 24 januari, 2018
  Betänkande 2017/18:NU22    … effektivare energianvändning skulle uppkomma om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, eftersom den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sammantaget anser de att propositionen bör avslås i den aktuella delen yrkande 2Motionärerna förordar …  Regeringen har lagt […]
 • Effektivare energianvändning 6 december, 2017
  Statens offentliga utredning 2017:99    … Viss energianvändning har dessutom försvunnit ur statistiken eftersom den energi som värmepumpar tar upp från omgivningen luft vatten eller jord/berg inte ingår i statistiken År 2013 hade mer än hälften av alla småhus i Sverige en värmepump som huvudsaklig värmekälla 3 Över hälften av energianvändningen inom sektorn går till … sou […]
 • Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring 4 december, 2017
  Statens offentliga utredning 2017:95    … transportera värme från en kallare plats till en varmare vanligen mellan två så kallade reservoarer Köldmedium används som arbetsmedium i bland annat kylskåp frysar värmepumpar och luftkonditioneringar Exem- pel på olika köldmedier är propan ammoniak och olika hydrofluorkarboner 355 Regler tillstånd och tillsyn SOU 2017:95 L … sou 2017 95 Ett […]
 • Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas? 31 oktober, 2017
  Statens offentliga utredning 2017:83    … antagandet att en skatt på förbränning av avfall i viss utsträckning leder till att fjärrvärme ersätts av värmepumpar kan viss om än liten påverkan komma att ske Avseende värmeför- sörjningen har både fjärrvärme och värmepumpar hög försörjnings- trygghet När det gäller elförsörjningen kan en liten påverkan påvisas Det beror på […]