Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2 juli, 2020
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:24 … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 2 juli, 2020
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2020:529 … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 2 juli, 2020
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2020:635 … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 28 maj, 2020
  sfs 2006:2006:985 t.o.m. SFS 2020:238 … eller flera av följande processer 1. förbränning av bränsle, 2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller 3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare … 2006-06-21
 • Protokoll 2019/20:109 Onsdagen den 22 april 21 april, 2020
  Protokoll 2019/20:109 … system där det inte krävs att människor för att vara flexibla sätter igång diskmaskinen mitt i natten sådant behöver såklart skötas automatiskt. Det finns i dag värmepumpar som styrs på distans, som underlättar system och minskar trycket på elnätet och samtidigt ger pengar i plånboken för det enskilda hushållet och för nätbolaget. […]
 • Grönt sparande 31 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:17 … bidra till ökad andel förnybar energiproduktion, exempelvis genom att installera solpaneler. Stora delar av värmebehovet kan också tillgodoses med biobränslen eller värmepumpar som ersättning för oljepannor. Utvecklingen av biodrivmedel kan också leda till att diesel kan ersättas som drivmedel i traktorer och andra maskiner. Sådana åtgärder … 2020-04-01
 • Nordiskt samarbete 2019 18 mars, 2020
  Proposition 2019/20:90 … samarbete om marknadskontroll och policyer kring krav på ekodesign och energimärkning. Gruppen initierade projekt om funktions- och kapacitetstest av bland annat värmepumpar samt effektberäkningar av ekodesign och energimärkning samt marknadskontroller. En ny nätverksgrupp för samarbete om koldioxidlagring startades under året. Gruppens … 2020-03-19
 • Protokoll 2019/20:85 Onsdagen den 11 mars 10 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:85 … ett bättre inomhusklimat trots att det inte har påverkat temperaturen inne med mer än 0,1 grader. Det är faktiskt ganska onödigt att din varmvattenberedare eller värmepump går för fullt när du inte är hemma. Det är klassisk energieffektivisering att använda saker när de behövs och att låta bli när de inte behövs. Detta […]
 • Protokoll 2019/20:83 Fredagen den 6 mars 5 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:83 … enda medlet för att åstadkomma en omställning. När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även … 2020-03-06
 • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda 10 februari, 2020
  Proposition 2019/20:81 … genom en eller flera av följande processer 1.förbränning av bränsle, 2.jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller 3.värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare … 2020-02-11
 • Bränsle- och fordonsskatter 3 februari, 2020
  Interpellation 2019/20:311 Kjell Jansson (M) … enda medlet för att åstadkomma en omställning. När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även … 2020-02-04
 • Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 30 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:5 … entreprenadkostnaden och för installation av luft- värmepump är motsvarande andel 30 procent. Det är representanter för branschen i samverkan med Svenska Värmepumpföreningen som har beräknat hur stor del av totalpriset som i normalfallet utgör arbetskostnad vid installation av en ny värmepump. 3.2.5Krav på elektronisk betalning för rätt till … 2020-01-31
 • Vägen till en klimatpositiv framtid 28 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:4 … handlingsplanen ingår även bidrag, bl.a. till lågutsläpps- fordon, energieffektivisering i bostäder och företag och byte av upp- värmnings- och kylsystem, bl.a. till värmepumpar.26 Utvecklingen i Tyskland kommer påverka den potentiella han- deln inom ESR-sektorn, möjligheterna att skärpa EU s klimatmål samt förutsättningarna för andra … 2020-01-29
 • Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering 28 januari, 2020
  Proposition 2019/20:71 … allt två faktorer dels av energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering dels av att viss energianvändning försvunnit ur statistiken eftersom den energi som värmepumpar tar upp från omgivningen inte ingår. Se SOU 2017:2, s. 86. 40När det gäller nyare byggnader uppförda från och med 80-talet och fram till i dag har lokaler dock … 2020-01-29
 • Hållbar slamhantering 16 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:3 … för fosforåtervinning ur avloppsslam SOU 2020:3 kade luften leds till en värmeväxlare, värms upp och leds tillbaka in i torkrummet. Värme tillförs med eldriven värmepump. Torkningen blir energieffektiv genom att kondensationsenergin återvinns. Ge- nom att samma luft cirkuleras hela tiden finns inget behov av rening av utgående luft … 2020-01-17
 • Energipolitik 20 december, 2019
  Betänkande 2019/20:NU14 … riksdagens beredning ligger mycket nära noll. Motionerna avstyrks sålunda på nytt i de delar som är aktuella i detta avsnitt. Geoenergi Tusentals småhus värms upp med värmepumpar som utnyttjar den värme som finns lagrad förhållandevis ytligt i berggrunden. Geoenergi är således inte någon ovanlig företeelse i Sverige. I framtiden kan även … 2020-04-17
 • Elmarknadsfrågor 20 december, 2019
  Betänkande 2019/20:NU10 … ett bättre inomhusklimat trots att det inte har påverkat temperaturen inne med mer än 0,1 grader. Det är faktiskt ganska onödigt att din varmvattenberedare eller värmepump går för fullt när du inte är hemma. Det är klassisk energieffektivisering - att använda saker när de behövs och att låta bli när de inte behövs. […]
 • Mer biogas! För ett hållbart Sverige 18 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:63 … lokaler. Gasen levereras då direkt till gaspanna via rörledningar. En mindre gaspanna kan även ha en funktion som leve- rantör av spetsvärme i fastigheter som använder värmepumpar som kan ha svårt att på effektivt sätt täcka värmebehovet under särskilt kalla perioder. Det finns ingen officiell statistik över hur mycket biogas […]
 • En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 17 december, 2019
  Proposition 2019/20:65 … och fjärrvärme 0,5 Jordbruk 0,2 Arbetsmaskiner 1,1 Produktanvändning 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 2,0 Källa Naturvårdsverket 2019. Fossilfri fjärrvärme, värmepumpar och biobränsleeldade värmepannor har ersatt enskild oljeuppvärmning, vilket har haft betydande påverkan på utsläppen från uppvärmning av bostäder och lokaler. Viktiga … 2019-12-18
 • Protokoll 2019/20:44 Onsdagen den 4 december 3 december, 2019
  Protokoll 2019/20:44 … förvärra den elkris som finns i Skåne och andra delar av landet. Om avfallsförbränningsskatten gör fjärrvärme dyrare kommer en del kunder i stället att välja eldrivna värmepumpar, vilket kommer att belasta det redan högt belastade elsystemet ännu mer. Vi har redan effektbrist, även om företrädare för regeringen konsekvent försöker att förneka … 2019-12-04