Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 28 maj, 2020
  sfs 2006:2006:985 t.o.m. SFS 2020:238 en form av behandling av inomhusluft, genom vilken temperaturen kan kontrolleras eller sänkas, nominell effekt den maximala värmeeffekt, uttryckt i kilowatt, som tillverkaren fastställt och garanterar vid kontinuerlig drift om de av tillverkaren angivna verkningsgraderna respekteras, uppvärmningssystem ett system för att åstadkomma en form av behandling av inomhusluft genom vilken […]
 • Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader 13 maj, 2020
  sfs 2006:2006:1592 t.o.m. SFS 2020:283 … Utredning om alternativa energiförsörjningssystem 9 a § /Upphör att gälla U 2020-05-25/ En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen 2006:985 om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar. […]
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 22 april, 2020
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2020:56 … Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant […]
 • Protokoll 2019/20:109 Onsdagen den 22 april 21 april, 2020
  Protokoll 2019/20:109 … Det finns i dag värmepumpar som styrs på distans, som underlättar system och minskar trycket på elnätet och samtidigt ger pengar i plånboken för det enskilda hushållet och för nätbolaget. Det är användarflexibilitet i verkligheten. Vi ser i de scenarier som Energimyndigheten har tagit fram att vi, om vi låter just marknaden […]
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 1 april, 2020
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:24 … Tillämpningsområde 21 § Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som ingår i någon av kategorierna 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2.
 • Grönt sparande 31 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:17 … Stora delar av värmebehovet kan också tillgodoses med biobränslen eller värmepumpar som ersättning för oljepannor. Utvecklingen av biodrivmedel kan också leda till att diesel kan ersättas som drivmedel i traktorer och andra maskiner. Sådana åtgärder skulle ha stor betydelse för då drivmedelsförbrukningen i t.ex. traktorer står för den största delen […]
 • Nordiskt samarbete 2019 18 mars, 2020
  Proposition 2019/20:90 … Gruppen initierade projekt om funktions- och kapacitetstest av bland annat värmepumpar samt effektberäkningar av ekodesign och energimärkning samt marknadskontroller. En ny nätverksgrupp för samarbete om koldioxidlagring startades under året. Gruppens arbete inriktas på kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan länderna. 3.6Ministerrådet för miljö och klimat Under 2019 höll ministerrådet för miljö och klimat MR-MK […]
 • Protokoll 2019/20:85 Onsdagen den 11 mars 10 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:85 … Det är faktiskt ganska onödigt att din varmvattenberedare eller värmepump går för fullt när du inte är hemma. Det är klassisk energieffektivisering att använda saker när de behövs och att låta bli när de inte behövs. Detta kan skapas om vi har rätt marknadsförutsättningar. Detta kan man sedan kombinera med möjligheten att […]
 • Protokoll 2019/20:83 Fredagen den 6 mars 5 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:83 … När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även fortsatt ska användas för att nå klimatmålen och att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna ska öka. … 1 […]
 • Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda 10 februari, 2020
  Proposition 2019/20:81 … Värmegeneratorn kan vara en värmeväxlare för fjärrvärme, värmepump, elbaserad uppvärmning eller individuell bränslebaserad värmepanna. Enligt ändringsdirektivet är det de tillgängliga delarna av systemen som ska ingå vid en inspektion. I fråga om uppvärmningssystemet anges att t.ex. värmegeneratorer, styrsystem och cirkulationspumpar ska ingå. … Regeringens proposition 2019/20:81 Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om Prop. byggnaders […]
 • Bränsle- och fordonsskatter 3 februari, 2020
  Interpellation 2019/20:311 Kjell Jansson (M) … När Sverige genomförde ett skifte från oljebaserad individuell uppvärmning av våra hus till att använda fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen, användes både koldioxidskatt och bidrag till konvertering av uppvärmningssystem. Regeringen anser att stimulanser och ekonomiska styrmedel även fortsatt ska användas för att nå klimatmålen och att miljöskatternas andel av skatteinkomsterna […]
 • Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget 30 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:5 be- räknas enligt schablon.38 För installation av vätska-vattenvärmepump t.ex. bergvärme godtas att arbetskostnaden beräknas till 35 pro- cent av den totala entreprenadkostnaden och för installation av luft- värmepump är motsvarande andel 30 procent. … sou 2020 5 Fler ruttjänster och höjt tak för rutavdraget Delbetänkande av Rut-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:5 SOU […]
 • Vägen till en klimatpositiv framtid 28 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:4 … I den tyska handlingsplanen ingår även bidrag, bl.a. till lågutsläpps- fordon, energieffektivisering i bostäder och företag och byte av upp- värmnings- och kylsystem, bl.a. till värmepumpar.26 Utvecklingen i Tyskland kommer påverka den potentiella han- deln inom ESR-sektorn, möjligheterna att skärpa EU s klimatmål samt förutsättningarna för andra EU-länder att nå […]
 • Riksrevisionens rapport om stöd till renovering och energieffektivisering 28 januari, 2020
  Proposition 2019/20:71 köpt energi, förklaras av framför allt två faktorer dels av energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering dels av att viss energianvändning försvunnit ur statistiken eftersom den energi som värmepumpar tar upp från omgivningen inte ingår. … Regeringens skrivelse 2019/20:71 Riksrevisionens rapport om stöd till renovering Skr. och energieffektivisering 2019/20:71 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm […]
 • Hållbar slamhantering 16 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:3 … Värme tillförs med eldriven värmepump. Torkningen blir energieffektiv genom att kondensationsenergin återvinns. Ge- nom att samma luft cirkuleras hela tiden finns inget behov av rening av utgående luft. Utgående kondensat är ofärgat och genomsiktligt med mycket låg halt partiklar. Sker torkning med ångtork, används mycket het ånga cirka 180 C […]
 • Energipolitik 20 december, 2019
  Betänkande 2019/20:NU14 … Geoenergi Tusentals småhus värms upp med värmepumpar som utnyttjar den värme som finns lagrad förhållandevis ytligt i berggrunden. Geoenergi är således inte någon ovanlig företeelse i Sverige. I framtiden kan även nya tekniska tillämpningar väntas förbättra möjligheterna att utvinna geotermisk djupvärme. Energimyndigheten har nyligen avsatt medel för ett demonstrationsprojekt inom djupgeotermi. … […]
 • Elmarknadsfrågor 20 december, 2019
  Betänkande 2019/20:NU10 … Det är faktiskt ganska onödigt att din varmvattenberedare eller värmepump går för fullt när du inte är hemma. Det är klassisk energieffektivisering - att använda saker när de behövs och att låta bli när de inte behövs. Detta kan skapas om vi har rätt marknadsförutsättningar. Detta kan man sedan kombinera med möjligheten […]
 • Mer biogas! För ett hållbart Sverige 18 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:63 … En mindre gaspanna kan även ha en funktion som leve- rantör av spetsvärme i fastigheter som använder värmepumpar som kan ha svårt att på effektivt sätt täcka värmebehovet under särskilt kalla perioder. Det finns ingen officiell statistik över hur mycket biogas som an- vänds för uppvärmning av lokaler och bostäder. […]
 • En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 17 december, 2019
  Proposition 2019/20:65 … Användningen av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar samt värmepumpar har ökat. På senare år har dock andra köldmedier börjat ersätta HFC och utsläppen från produktanvändning har minskat något sedan 2008. Skogsbruk och annan markanvändning LULUCF I skogsbruk och annan markanvändning ingår utsläpp och upptag av växthusgaser från skogsmark, åkermark och annan mark enligt rapporteringen […]
 • Protokoll 2019/20:44 Onsdagen den 4 december 3 december, 2019
  Protokoll 2019/20:44 … Om avfallsförbränningsskatten gör fjärrvärme dyrare kommer en del kunder i stället att välja eldrivna värmepumpar, vilket kommer att belasta det redan högt belastade elsystemet ännu mer. Vi har redan effektbrist, även om företrädare för regeringen konsekvent försöker att förneka detta. Med mer fjärrvärme minskar däremot risken för effektbrist eftersom el och fjärrvärme […]