Värmepump Riksdagen | värmepumpen.se

RSS Riksdagen – RSS

 • Hållbar slamhantering 16 januari, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:3 … Värme tillförs med eldriven värmepump. Torkningen blir energieffektiv genom att kondensationsenergin återvinns. Ge- nom att samma luft cirkuleras hela tiden finns inget behov av rening av utgående luft. Utgående kondensat är ofärgat och genomsiktligt med mycket låg halt partiklar. Sker torkning med ångtork, används mycket het ånga cirka 180 C […]
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 11 januari, 2020
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2019:1309 … Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant […]
 • Mer biogas! För ett hållbart Sverige 18 december, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:63 … En mindre gaspanna kan även ha en funktion som leve- rantör av spetsvärme i fastigheter som använder värmepumpar som kan ha svårt att på effektivt sätt täcka värmebehovet under särskilt kalla perioder. Det finns ingen officiell statistik över hur mycket biogas som an- vänds för uppvärmning av lokaler och bostäder. […]
 • En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 17 december, 2019
  Proposition 2019/20:65 … Användningen av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar samt värmepumpar har ökat. På senare år har dock andra köldmedier börjat ersätta HFC och utsläppen från produktanvändning har minskat något sedan 2008. Skogsbruk och annan markanvändning LULUCF I skogsbruk och annan markanvändning ingår utsläpp och upptag av växthusgaser från skogsmark, åkermark och annan mark enligt rapporteringen […]
 • Protokoll 2019/20:44 Onsdagen den 4 december 3 december, 2019
  Protokoll 2019/20:44 … Om avfallsförbränningsskatten gör fjärrvärme dyrare kommer en del kunder i stället att välja eldrivna värmepumpar, vilket kommer att belasta det redan högt belastade elsystemet ännu mer. Vi har redan effektbrist, även om företrädare för regeringen konsekvent försöker att förneka detta. Med mer fjärrvärme minskar däremot risken för effektbrist eftersom el och fjärrvärme […]
 • Skatt på avfallsförbränning 28 oktober, 2019
  Betänkande 2019/20:SkU12 … Om avfallsförbränningsskatten gör fjärrvärme dyrare kommer en del kunder i stället att välja eldrivna värmepumpar, vilket kommer att belasta det redan högt belastade elsystemet ännu mer. Vi har redan effektbrist, även om företrädare för regeringen konsekvent försöker att förneka detta. Med mer fjärrvärme minskar däremot risken för effektbrist eftersom el och fjärrvärme […]
 • Skatt på avfallsförbränning 23 oktober, 2019
  Proposition 2019/20:32 … Om hushåll väljer eldrivna värmepumpar omfattas utsläppen från elproduktionen, i likhet med svenska fjärrvärme- och kraftvärmeanläggningar, av EU ETS. Om hushåll och verksamheter som inte omfattas av EU ETS väljer att byta till egna uppvärmningssystem kan detta ha en påverkan på klimatet. Utredningen betraktar dock detta som osannolikt. … Regeringens proposition 2019/20:32 Skatt […]
 • Stöd till renovering och energieffektivisering - en riktad satsning till vissa bostadsområden 2 oktober, 2019
  Riksrevisionens granskningsrapport 2019:25 köpt energi, förklaras av framför allt två faktorer dels av energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering dels av att viss energianvändning försvunnit ur statistiken eftersom den energi som värmepumpar tar upp från omgivningen inte ingår. … E N G R A N S K N I N G S R A P P O R […]
 • En effektiv klimatpolitik 26 september, 2019
  Motion 2019/20:595 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion av mat minskar behovet av import av betydligt mindre klimatsmart mat. Givet målsättningen att utsläppen av växthusgaser ska vara låga i […]
 • En hållbar energipolitik 25 september, 2019
  Motion 2019/20:389 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … Det skulle även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sverigedemokraterna förordar i stället ett mål för energieffektivisering om […]
 • Främja plusenergihus och hållbar vattenanvändning 23 september, 2019
  Motion 2019/20:187 av Rickard Nordin (C) … När välisolerade nära-noll-energihus, med till exempel moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken, kopplas ihop med varandra via smarta energisystem kan hus gå från att vara nära-noll-energihus till plusenergihus. Detta kan göras tack vare att man kan samköra och optimera olika hus med olika energitekniska lösningar med […]
 • med anledning av skr. 2018/19:153 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen 17 september, 2019
  Motion 2019/20:43 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … Det skulle även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sverigedemokraterna förordar i stället ett mål för energieffektivisering om […]
 • Byggnaders energiprestanda 17 juni, 2019
  Proposition 2018/19:152 … Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick till 80,5 TWh under 2017 inklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar ca 98 TWhUnder 2017 användes 46,2 TWh fjärrvärme, 20,8 TWh el, 11,8 TWh biobränsle och 1,8 TWh olja och gas för uppvärmning och varmvatten i […]
 • Protokoll 2018/19:105 Fredagen den 14 juni 13 juni, 2019
  Protokoll 2018/19:105 … Kan vi använda exempelvis våra varmvattenberedare och värmepumpar lite smartare och inte köra dem alla samtidigt finns det kapacitet att hämta. Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet Då handlar det om flexibel elskatt och om de pilotförsök med flexibla elnätsavgifter och annat som vi har drivit på för. Sådant gör skillnad direkt. […]
 • Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 13 juni, 2019
  Aktuell debatt 2018/19:20190614ad Efter debattens slut … Om vi ska prata företag kan vi nämna Ngenic i Uppsala, som redan i dag styr värmepumpar och gör att man tar bort effekten från topplasttimmen, vilket gör att man kan få in mer produktion. De skulle kunna expandera. Här finns en affärsmöjlighet om vi politiskt - och […]
 • Moderna tillståndsprocesser för elnät 9 juni, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:30 … Utvecklingen inom informationsteknologin innebär att det nu finns helt andra möjligheter än tidigare till kostnadseffektiv kommu- nikation och styrning av värmepumpar och andra hushållsprocesser, vilket möjliggör en mer aktiv styrning av överföringen för att lösa temporära flaskhalsar, frekvensreglering och variationer i elkvalitet även på lägre nätnivåer Energimarknadsinspektionen, R2016:15I en framtid […]
 • Protokoll 2018/19:95 Måndagen den 27 maj 26 maj, 2019
  Protokoll 2018/19:95 … I vissa av de här fallen kommer man dessutom även att använda sig av värmepumpar, vilket leder till att elanvändningen ökar och det inte bara är produktionsbortfall som ska täckas upp, utan användningen ökar också för att man ska kunna hålla sig varm i hushållen i Stockholms stad och andra storstäder. Här […]
 • Effektbrist 5 maj, 2019
  Interpellation 2018/19:224 Mattias Bäckström Johansson (SD) … I vissa av de här fallen kommer man dessutom även att använda sig av värmepumpar, vilket leder till att elanvändningen ökar och det inte bara är produktionsbortfall som ska täckas upp, utan användningen ökar också för att man ska kunna hålla sig varm i hushållen i Stockholms stad […]
 • Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 30 april, 2019
  sfs 2012:2012:970 t.o.m. SFS 2018:1078 … 1 § I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning 2015:529 . 2 § En certifiering enligt denna förordning ska göras av […]
 • Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader 30 april, 2019
  sfs 2006:2006:1592 t.o.m. SFS 2016:178 … Utredning om alternativa energiförsörjningssystem 9 a § En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen 2006:985 om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar. …