Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 15 oktober, 2021
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2021:368 … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer 4 oktober, 2021
  Proposition 2021/22:24 … skillnaden mellan en gammal och ny värmepump omfattande och kan göra att verkningsgraden som mäts i så kallad Coefficient of Performance, COP går från 2 till 6, dvs 3 gånger mer energi tillbaka för varje enhet energi levererad till värmepumpen.5 6 5Uppgifterna om förbättrad verkningsgrad av värmepumpar från Mikael Mangold i ett […]
 • Liberal klimatpolitik - omställning i en växande ekonomi 4 oktober, 2021
  Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L) … Den eldning av fossila bränslen för värmeändamål som sker utanför fjärrvärmenäten bör även den fasas ut. Företrädesvis bör detta ske genom en konvertering till värmepumpar eller fossilfri fjärrvärme. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en utfasning av kol, gas, olja och torv för […]
 • En hållbar energipolitik 30 september, 2021
  Motion 2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Vi förordar i stället ett mål för energieffektivisering om att 2030 […]
 • En effektiv och grön politik för framtiden 30 september, 2021
  Motion 2021/22:2455 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … potential för svenska företag att bidra till minskade netto-utsläpp av koldioxid i ett globalt perspektiv, genom att exportera energieffektiva produkter. Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik, både gynnar svensk industri och dämpar, åtminstone i någon mån, de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion … 2021-10-01
 • Budgetpropositionen för 2022 - Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård 19 september, 2021
  Proposition 2021/22:1 … användningen av fossila bränslen minskat från 20 procent till 2 procent. Den minskade energianvändningen per areaenhet beror till stor del på ökad användning av värmepumpar samtidigt som oljepannor blivit mindre vanliga, men även på energieffektiviserande åtgärder. Generella styrmedel som koldioxidskatt och energiskatter liksom riktade … 2021-09-20
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 2 juli, 2021
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2021:751 … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 2 juli, 2021
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2021:731 … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål 16 juni, 2021
  Riksrevisionens granskningsrapport 2021:21 … 2019 Uppföljning av Sveriges energipolitiska mål, ER 2019:11, 2019. Energimyndigheten uppskattar att minskningen bland annat beror på att fler har installerat värmepumpar och gått över från olja till el och fjärrvärme, samt att det har skett en energieffektivisering i spåren av höjda energipriser i synnerhet i hushållen. 22Riksrevisionen … 2021-06-17
 • I en värld som ställer om - Sverige utan fossila drivmedel 2040 31 maj, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:48 … av bidrag, bl.a. till nollutsläpps- och lågutsläpps- fordon, till energieffektivisering i bostäder och företag och byte av uppvärmnings- och kylsystem, bl.a. till värmepumpar.28 4.7.2Starka initiativ från städerna och EU-mål om nollutsläpp i nya bilar 2030 2016 antog det tyska förbundsrådet Bundesrat en resolution där EU-kommissionen … 2021-06-01
 • Protokoll 2020/21:124 Torsdagen den 20 maj 19 maj, 2021
  Protokoll 2020/21:124 … r oss på vägarna där kan det frigöras ganska stora resurser. Som sagt Om vi går över från till exempel bioeldad kraftvärmeproduktion till solvärme eller en del värmepumpar, i vissa fall, har vi potential att ta bioråvara därifrån. För det första Vi ska inte blanda in så mycket som Jens Holm påstår. […]
 • Protokoll 2020/21:123 Onsdagen den 19 maj 18 maj, 2021
  Protokoll 2020/21:123 … fjärrvärme och fjärrkyla kommer att påverkas av förslaget, vilket är beklagligt då lokal produktion av fjärrvärme delvis är ett alternativ till utbyggnad av elnäten. Värmepumpar kan komma att väljas framför fjärrvärme, då den egenproducerade elen måste användas i byggnaden för att skattelättnaden ska få tillgodoräknas. I propositionen tonas … 2021-05-19
 • Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 19 april, 2021
  Proposition 2020/21:181 … förnybar energi och ger ledning om vilka anläggningar som bör omfattas bland annat tillstånds- och anmälningspliktiga solfångare, solceller, berg- och jord- värmepumpar, värmepumpar som tar värme ur uteluften, ytvatten eller avloppsvatten, anläggningar som samlar in eller använder deponigas från avfallsdeponier samt förbränningsanläggningar … 2021-04-20
 • Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin 14 april, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:24 … till el- och värmeproduktion i de svenska förbränningsanläggningarna Avfall utgör 22,3 procent av bränslemixen. Avfall 11,1 Avfallsgas 8,4 22,3 Biobränslen 0,1 Värmepumpar 0,9 1,2 Torv 1,2 1,9 Elpannor 0,4 2,9 Hjälpel 1,2 Naturgas 5,9 Olja Stenkol 42,5 Övrigt fossilt bränsle Källa Energiföretagen 202010.5.10 Övriga direkta … 2021-04-15
 • Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt 5 april, 2021
  Proposition 2020/21:167 … av elektrifiering jämfört med referensscenariot sker det en ökning av elanvändningen till 2050 i denna del av ekonomin. Det beror bland annat på användningen av värmepumpar och utbyggnaden av serverhallar, som antas vara mer omfattande i detta scenario. Våra beräkningar utgår från att skatteintäkterna till och med 2023 följer Finan … 2021-04-06
 • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:21 … utsläppen, 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från produktanvändning utgörs till övervägande del av läckage av fluorerade växthusgaser från kyl- system, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och spray- burkar. Dessa utsläpp ökade kraftigt runt millennieskiftet när ozon- nedbrytande gaser som förbjudits av Montrealprotokollet … 2021-03-31
 • Klimatdeklaration för byggnader 22 mars, 2021
  Proposition 2020/21:144 … minskade utsläpp från uppvärmning av byggnader. De minskade utsläppen beror främst på att oljeuppvärmningen av byggnader i princip helt har fasats ut till förmån för värmepumpar och fjärrvärme. Andelen fossila bränslen i fjärrvärmen har också successivt minskat. Denna utveckling är positiv och bör fortsatt främjas. Utsläppen från byggande … 2021-03-23
 • Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 17 mars, 2021
  Betänkande 2020/21:SkU25 … fjärrvärme och fjärrkyla kommer att påverkas av förslaget, vilket är beklagligt då lokal produktion av fjärrvärme delvis är ett alternativ till utbyggnad av elnäten. Värmepumpar kan komma att väljas framför fjärrvärme, då den egenproducerade elen måste användas i byggnaden för att skattelättnaden ska få tillgodoräknas. I propositionen tonas … 2021-05-18
 • Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 15 mars, 2021
  Proposition 2020/21:113 … nedkylningsbehov som nu hanteras av leveranser av fjärrvärme eller fjärrkyla, vilket t.ex. Göteborg energi, Stockholm exergi samt SKR påpekar. En övergång till eldrivna värmepumpar kan även bidra till att öka efterfrågan på el under vinterperioden när solinstrålningen är låg och effektsituationen i allmänhet kan vara mer ansträngd. Det kan … 2021-03-16
 • Gemensamma energieffektiva lösningar 25 februari, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:1981 Rickard Nordin (C) … effektivare men framför allt använder de mindre el. Installeras de dessutom med modern lågenergiteknik med tvättmaskiner som använder fjärrvärme och torktumlare med värmepump går det att sänka den totala effekten med mer än hälften. När Familjebostäder i Stockholm skulle installera laddstolpar visste de inte hur de skulle få […]