Värmepump Riksdagen | värmepumpen.se

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 september, 2019
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2019:575 … Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant […]
 • Byggnaders energiprestanda 17 juni, 2019
  Proposition 2018/19:152 … Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i bostäder och lokaler, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgick till 80,5 TWh under 2017 inklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar ca 98 TWhUnder 2017 användes 46,2 TWh fjärrvärme, 20,8 TWh el, 11,8 TWh biobränsle och 1,8 TWh olja och gas för uppvärmning och varmvatten i […]
 • Protokoll 2018/19:105 Fredagen den 14 juni 13 juni, 2019
  Protokoll 2018/19:105 … Kan vi använda exempelvis våra varmvattenberedare och värmepumpar lite smartare och inte köra dem alla samtidigt finns det kapacitet att hämta. Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet Då handlar det om flexibel elskatt och om de pilotförsök med flexibla elnätsavgifter och annat som vi har drivit på för. Sådant gör skillnad direkt. […]
 • Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 13 juni, 2019
  Aktuell debatt 2018/19:20190614ad Efter debattens slut … Om vi ska prata företag kan vi nämna Ngenic i Uppsala, som redan i dag styr värmepumpar och gör att man tar bort effekten från topplasttimmen, vilket gör att man kan få in mer produktion. De skulle kunna expandera. Här finns en affärsmöjlighet om vi politiskt - och […]
 • Moderna tillståndsprocesser för elnät 9 juni, 2019
  Statens offentliga utredning 2019:30 … Utvecklingen inom informationsteknologin innebär att det nu finns helt andra möjligheter än tidigare till kostnadseffektiv kommu- nikation och styrning av värmepumpar och andra hushållsprocesser, vilket möjliggör en mer aktiv styrning av överföringen för att lösa temporära flaskhalsar, frekvensreglering och variationer i elkvalitet även på lägre nätnivåer Energimarknadsinspektionen, R2016:15I en framtid […]
 • Protokoll 2018/19:95 Måndagen den 27 maj 26 maj, 2019
  Protokoll 2018/19:95 … I vissa av de här fallen kommer man dessutom även att använda sig av värmepumpar, vilket leder till att elanvändningen ökar och det inte bara är produktionsbortfall som ska täckas upp, utan användningen ökar också för att man ska kunna hålla sig varm i hushållen i Stockholms stad och andra storstäder. Här […]
 • Effektbrist 5 maj, 2019
  Interpellation 2018/19:224 Mattias Bäckström Johansson (SD) … I vissa av de här fallen kommer man dessutom även att använda sig av värmepumpar, vilket leder till att elanvändningen ökar och det inte bara är produktionsbortfall som ska täckas upp, utan användningen ökar också för att man ska kunna hålla sig varm i hushållen i Stockholms stad […]
 • Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 30 april, 2019
  sfs 2012:2012:970 t.o.m. SFS 2018:1078 … 1 § I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning 2015:529 . 2 § En certifiering enligt denna förordning ska göras av […]
 • Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader 30 april, 2019
  sfs 2006:2006:1592 t.o.m. SFS 2016:178 … Utredning om alternativa energiförsörjningssystem 9 a § En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen 2006:985 om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar. …
 • Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus 30 april, 2019
  sfs 2005:2005:1256 t.o.m. SFS 2007:1442 … Stödets storlek 10 § Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för abonnentcentral, värmeväxlare, värmepump, kollektorer, anordning för uppvärmning med biobränsle, anordning för bränslelagring och anordning för bränsletransport samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning. För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs […]
 • Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet 30 april, 2019
  sfs 2005:2005:205 t.o.m. SFS 2006:1399 … Stödberättigande åtgärder 3 § Stödet får endast avse 1. fackmannamässigt utförd energikartläggning med en bedömning av lokalens energibehov och förslag på energieffektiviserande åtgärder, 2. sådan konvertering av uppvärmningssystemet eller en del av det, som innebär att el eller fossila energikällor som används i systemet ersätts med a förnybara energikällor, […]
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 15 februari, 2019
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2018:2007 … Tillämpningsområde 21 § Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som ingår i någon av kategorierna 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2.
 • Energipolitik 1 februari, 2019
  Betänkande 2018/19:NU14 … I programbeskrivningen konstateras det bl.a. att fjärrvärmen har utvecklats från att ursprungligen ha varit system med ånga, via högtempererade hetvattensystem, till dagens varmvattensystem, och att det pågår teknikutveckling mot en mer diversifierad produktionslösning med många olika värmekällor solvärme, spillvärme från industrier och att med hjälp av värmepumpar ta till vara överskottsvärme från […]
 • En effektiv klimatpolitik 29 november, 2018
  Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion av mat minskar behovet av import av betydligt mindre klimatsmart mat. Givet målsättningen att utsläppen av växthusgaser ska vara låga i […]
 • Främja plusenergihus och cirkulära energisystem 27 november, 2018
  Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C) … När välisolerade nära-nollenergihus, med till exempel moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken, kopplas ihop med varandra via smarta energisystem kan hus gå från att vara nära-nollenergihus till plusenergihus. Detta kan göras tack vare att samköra och optimera olika hus med olika energitekniska lösningar med varandra. … Motion […]
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 24 oktober, 2018
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2018:1460 … Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. …
 • Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt 11 oktober, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:76 … Smarta hus- hållsapparater med en digital uppkoppling som känner av elprisets variationer värmepumpar, varmvattenberedare, ventilationssystem, kylskåp osv.är det som i praktiken ska kunna åstadkomma flexi- biliteten relativt prisvariationerna. Det har under några år till exempel funnits större värmepumpar på den svenska marknaden som kan kopplas upp mot den nordiska elbörsen […]
 • Protokoll 2017/18:136 Onsdagen den 20 juni 19 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:136 … Det stora företaget där, Nibe, som gör värmepumpar, exporterar i hela världen. Tyskland och Europa är företagets viktigaste marknad. Om Europas ekonomi utvecklas bra är det bra för jobben i Markaryd och i Sverige. Det är den kopplingen vi gör, men det är den kopplingen ni inte gör. Anf. 15 OSCAR SJÖSTEDT SD […]
 • Protokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni 14 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:133 … Att stänga kraftvärmeverk skulle också vara energieffektivisering med det mål man nu har satt upp, liksom att ersätta fjärrvärme med värmepumpar. Det kanske inte direkt är intentionen, men det motiveras av det mål man nu satt upp i och med att det fokuserar på tillförd energi. Vi anser som sagt att ett […]
 • med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning 25 april, 2018
  Motion 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … Det skulle även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sverigedemokraterna förordar i stället ett mål för energieffektivisering som […]