Värmepump Riksdagen | värmepumpen.se

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 30 april, 2019
  sfs 2012:2012:970 t.o.m. SFS 2018:1078 … 1 § I denna förordning finns bestämmelser om utformning av frivilliga certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning 2015:529 . 2 § En certifiering enligt denna förordning ska göras av […]
 • Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader 30 april, 2019
  sfs 2006:2006:1592 t.o.m. SFS 2016:178 … Utredning om alternativa energiförsörjningssystem 9 a § En utredning om alternativa energiförsörjningssystem enligt 23 § lagen 2006:985 om energideklaration för byggnader ska omfatta energiförsörjningssystem som får energi från förnybara energikällor, däribland decentraliserade energiförsörjningssystem, och energiförsörjningssystem som får energi från kraftvärme, fjärrvärme, fjärrkyla eller värmepumpar. …
 • Förordning (2005:1256) om stöd för konvertering från oljeuppvärmningssystem i bostadshus 30 april, 2019
  sfs 2005:2005:1256 t.o.m. SFS 2007:1442 … Stödets storlek 10 § Stöd till åtgärder som anges i 4-6 §§ får omfatta materialkostnaden för abonnentcentral, värmeväxlare, värmepump, kollektorer, anordning för uppvärmning med biobränsle, anordning för bränslelagring och anordning för bränsletransport samt arbetskostnaden för installation av sådan utrustning. För att en arbetskostnad skall få omfattas av stöd krävs […]
 • Förordning (2005:205) om stöd till investeringar i energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler som används för offentlig verksamhet 30 april, 2019
  sfs 2005:2005:205 t.o.m. SFS 2006:1399 … Stödberättigande åtgärder 3 § Stödet får endast avse 1. fackmannamässigt utförd energikartläggning med en bedömning av lokalens energibehov och förslag på energieffektiviserande åtgärder, 2. sådan konvertering av uppvärmningssystemet eller en del av det, som innebär att el eller fossila energikällor som används i systemet ersätts med a förnybara energikällor, […]
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 15 februari, 2019
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2018:2007 … Tillämpningsområde 21 § Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som ingår i någon av kategorierna 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2.
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 7 februari, 2019
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2018:2106 … Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant […]
 • En effektiv klimatpolitik 29 november, 2018
  Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion av mat minskar behovet av import av betydligt mindre klimatsmart mat. Givet målsättningen att utsläppen av växthusgaser ska vara låga i […]
 • Främja plusenergihus och cirkulära energisystem 27 november, 2018
  Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C) … När välisolerade nära nollenergihus, med till exempel moderna högeffektiva värmepumpar, solceller och den senaste fjärrvärmetekniken, kopplas ihop med varandra via smarta energisystem kan hus gå från att vara nära nollenergihus till plusenergihus. Detta kan göras tack vare att samköra och optimera olika hus med olika energitekniska lösningar med […]
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 24 oktober, 2018
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2018:1460 … Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt. Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt. …
 • Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt 11 oktober, 2018
  Statens offentliga utredning 2018:76 … Smarta hus- hållsapparater med en digital uppkoppling som känner av elprisets variationer värmepumpar, varmvattenberedare, ventilationssystem, kylskåp osv.är det som i praktiken ska kunna åstadkomma flexi- biliteten relativt prisvariationerna. Det har under några år till exempel funnits större värmepumpar på den svenska marknaden som kan kopplas upp mot den nordiska elbörsen […]
 • Protokoll 2017/18:136 Onsdagen den 20 juni 19 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:136 … Det stora företaget där, Nibe, som gör värmepumpar, exporterar i hela världen. Tyskland och Europa är företagets viktigaste marknad. Om Europas ekonomi utvecklas bra är det bra för jobben i Markaryd och i Sverige. Det är den kopplingen vi gör, men det är den kopplingen ni inte gör. Anf. 15 OSCAR SJÖSTEDT SD […]
 • Protokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni 14 juni, 2018
  Protokoll 2017/18:133 … Att stänga kraftvärmeverk skulle också vara energieffektivisering med det mål man nu har satt upp, liksom att ersätta fjärrvärme med värmepumpar. Det kanske inte direkt är intentionen, men det motiveras av det mål man nu satt upp i och med att det fokuserar på tillförd energi. Vi anser som sagt att ett […]
 • med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning 25 april, 2018
  Motion 2017/18:4147 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … Det skulle även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Sverigedemokraterna förordar i stället ett mål för energieffektivisering som […]
 • 2018 års ekonomiska vårproposition 15 april, 2018
  Proposition 2017/18:100 … Under samma period ökade BNP med 75 procent se diagram 3.14Stora utsläppsminskningar har skett framför allt inom bostadssektorn, där olje- baserad individuell uppvärmning har ersatts av fjärrvärme, värmepumpar och biobränslen. Även utsläppen från industrin och från avfalls- deponering har minskat betydligt sedan 1990. Naturvårdsverket bedömer att Sverige med regeringens politik kommer att […]
 • En klimatstrategi för Sverige 11 april, 2018
  Proposition 2017/18:238 … Samtidigt har användningen av kyl- och luftkonditioneringsanläggningar samt värmepumpar ökat. Ut- släppen från produktanvändning har dock minskat under senare år, bland annat på grund av att ett flertal användningsområden för f-gaser förbjudits och ersättningsämnen börjat användas. Den 1 januari 2015 trädde en ny EU-förordning om f- gaser i kraft. … Regeringens skrivelse 2017/18:238 […]
 • Energipolitikens inriktning 11 april, 2018
  Proposition 2017/18:228 … En genomgående trend har varit elenergins ökade betydelse i alla samhällssektorer, t.ex. vid processtyrning och automatisering i tillverkningsindustrin, en ökad andel eldrivna fordon och ett större inslag av eldrivna värmepumpar i bebyggelsen. I många fall innebär elektrifiering en ökad effektivisering. Det ökade beroendet av el inom exempelvis industrin eller genom pågående digitalisering […]
 • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning 9 april, 2018
  Proposition 2017/18:227 … Informationen i databasens offentliga del får inte raderas. 1 Kommissionens delegerade förordning EU nr 811/2013 av den 18 februari 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU avseende energimärkning av pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, pannor och värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning, paket med pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning, temperaturregulator och solvärmeut […]
 • Protokoll 2017/18:83 Tisdagen den 13 mars 13 mars, 2018
  Protokoll 2017/18:83 … I fråga om utvecklingen inom uppvärmning för hushållen har exempelvis värmepumpar i stor mån bidragit till att minska behovet av direktverkande el. Det har också sänkt effektbehovet. De här lågt hängande frukterna är dock inte möjliga att tillgodogöra sig ytterligare en gång. Och om vi tittar i Svenska kraftnäts utvecklingsplan kan vi […]
 • Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan 13 mars, 2018
  Proposition 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan Regeringens proposition 2017/18:160 Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet Prop. mellan Europeiska unionen och dess 2017/18:160 medlemsstater, å ena sidan, och Colombia Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, […]
 • angående statsverkets tillstånd och behov underbudgetåret 1941/42 4 mars, 2018
  Proposition 1941:1 … Ett studium hade påbörjats för att klargöra i vad mån dylika värmepumpar kunde få mera utsträckt användning. Till de egentliga forskningsarbetena anknöte sig en upplysningsverksamhet med ändamål att bland intresserade sprida kännedom om uppnådda arbetsresultat, att avgiva yttranden i av myndigheter remitterade ärenden på området samt att tillhandagå allmänheten med upplysningar i […]