Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 28 juli, 2022
  sfs 2014:2014:1075  t.o.m. SFS 2022:401   … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 27 juli, 2022
  sfs 1998:1998:899  t.o.m. SFS 2022:1301   … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 13 juli, 2022
  sfs 2013:2013:251  t.o.m. SFS 2022:1306   … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Förordning (2022:1276) om producentansvar för elutrustning 12 juli, 2022
  sfs 2022:2022:1276    … temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, … 2022-06-30
 • Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet 7 juli, 2022
  sfs 2012:2012:970  t.o.m. SFS 2022:1182   … certifieringssystem för installatörer av 1. små pannor och ugnar som drivs med biomassa, 2. solcells- eller solvärmesystem, eller 3. system för ytnära jordvärme eller värmepumpar. Förordning 2015:529 . 2 § /Upphör att gälla U 2022-07-25/ En certifiering enligt denna förordning ska göras av någon som är ackrediterad för uppgiften […]
 • 2022 års ekonomiska vårproposition 31 maj, 2022
  Yttrande 2021/22:SkU6y    … motionärerna ges möjlighet att påverka sina egna elräkningar. De hushåll som ersätter direktverkande el med en mer energieffektiv värmelösning, såsom fjärrvärme eller värmepump, bör få ta del av den befintliga skattereduktionen för grön teknik. Motionärerna anför vidare att lägre skatt på låga inkomster är en central del för att fler ska … 2022-05-31
 • Protokoll 2021/22:116 Onsdagen den 18 maj 18 maj, 2022
  Protokoll 2021/22:116    … tyska regeringen, med Carl-Oskar Bohlins eget parti i ledningen, har därigenom misslyckats. Man borde ha tittat på exempelvis Sverige och ställt om värmesektorn till värmepumpar och kraftvärme och ställt om industrin. Då hade man kommit mycket lindrigare undan nu. När det gäller priset och kärnkraften har det varit väldigt många konstiga … 2022-05-18
 • Rätt för klimatet 17 maj, 2022
  Statens offentliga utredning 2022:21    … bidrar till den nationella effekttoppen och efterfrågan på el för uppvärmning minska genom fortsatt övergång från direktel och vattenburen elvärme till effektiva värmepumpar och icke-elbaserade uppvärmningsalternativ som exem- pelvis fjärrvärme. Vid de högelscenarier som analyserades uppskattade Profu det maximala effektbehovet till … 2022-05-18
 • med anledning av prop. 2021/22:100 2022 års ekonomiska vårproposition 3 maj, 2022
  Motion 2021/22:4716  av Ebba Busch m.fl. (KD)   … bör också ges möjlighet att påverka sina egna elräkningar. De hushåll som ersätter direktverkande el med en mer energieffektiv värmelösning, såsom fjärrvärme eller värmepump, bör få ta del av den befintliga skattereduktionen för grön teknik. Ska hela landet leva behövs en politik som också gör det möjligt […]
 • Protokoll 2021/22:98 Tisdagen den 19 april 19 april, 2022
  Protokoll 2021/22:98    … ska tillföra noll koldioxid, men det gör de ju inte om man använder sig av el. Det är ganska många hus som använder värmepumpar på olika sätt. De har oftast inte direktverkande el eftersom elen är alltför dyr. Värmepumpar kan faktiskt vara ganska effektiva sätt att värma upp byggnader på. Svar på […]
 • Protokoll 2021/22:95 Torsdagen den 7 april 7 april, 2022
  Protokoll 2021/22:95    … som får de högsta elräkningarna, och när vi nu lägger miljarder på att kompensera hade det varit fint om något också hade lagts på att erbjuda dem att byta till värmepumpar och göra energibesparingar så att de kan få ned sina räkningar långsiktigt. Extra ändringsbudget för 2022 Åtgärder för att stärka rikets […]
 • Kommissionens meddelande om gemensamma europeiska åtgärder för säkrare och mer hållbar energi 7 april, 2022
  Betänkande 2021/22:NU24    … ryska fossila bränslen nämner kommissionen bl.a. energieffektivisering och ökad produktion av förnybar energi genom att påskynda och öka utbyggnaden av vindkraft, värmepumpar och solkraft. När det gäller den sistnämnda aviserar kommissionen sin avsikt att presentera ett meddelande med en strategi om solenergi som kommer att omfatta bl … 2022-05-12
 • Veduppvärmning av bostadshus 29 mars, 2022
  Interpellation 2021/22:426  Mikael Eskilandersson (SD)   … ska tillföra noll koldioxid, men det gör de ju inte om man använder sig av el. Det är ganska många hus som använder värmepumpar på olika sätt. De har oftast inte direktverkande el eftersom elen är alltför dyr. Värmepumpar kan faktiskt vara ganska effektiva sätt att värma upp byggnader […]
 • Extra ändringsbudget för 2022 – Åtgärder för att stärka rikets militära försvar och kompensation till hushållen för höga elpriser 25 mars, 2022
  Betänkande 2021/22:FiU47    … som får de högsta elräkningarna, och när vi nu lägger miljarder på att kompensera hade det varit fint om något också hade lagts på att erbjuda dem att byta till värmepumpar och göra energibesparingar så att de kan få ned sina räkningar långsiktigt. STYLEREF Kantrubrik \* MERGEFORMAT Extra ändringsbudget för 2022 - […]
 • Byråkratin i byggbranschen 24 mars, 2022
  Interpellation 2021/22:425  Mikael Eskilandersson (SD)   … ska tillföra noll koldioxid, men det gör de ju inte om man använder sig av el. Det är ganska många hus som använder värmepumpar på olika sätt. De har oftast inte direktverkande el eftersom elen är alltför dyr. Värmepumpar kan faktiskt vara ganska effektiva sätt att värma upp byggnader […]
 • Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 16 mars, 2022
  Proposition 2021/22:153    … kostnadseffektivt sätt integrera ny elproduktion, i synnerhet anläggningar som producerar el från förnybara energikällor, liksom ny last i form av t.ex. last som värmepumpar och elfordon ger upphov till. För detta ändamål bör de systemansvariga för distributionssystem ges möjlighet och incitament att använda tjänster från distribuerade … 2022-03-17
 • Ursprungsgarantier – genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet 14 mars, 2022
  Proposition 2021/22:147    … nät kan det också förekomma handel med värme mellan industrier med spillvärme och fjärrvärmeföretag. För uppvärmning används främst fjärrvärme, elvärme inklusive värmepumpar och värmepannor i Sverige. Fjärrvärme produceras i en central anläggning och distribueras ut till kunder via rörledningar, där den sedan används för uppvärmning … 2022-03-15
 • Protokoll 2021/22:72 Torsdagen den 24 februari 24 februari, 2022
  Protokoll 2021/22:72    … aktivitetsersättning. Slutligen innebar vårt förslag ett konverteringsstöd till hushåll som vill ersätta sin direktverkande el med fjärrvärme, bergvärme eller effektiv värmepump. Jag noterade för övrigt att föregående talare från Centerpartiet talade sig varm för just detta men utan att vilja stödja själva förslaget. Sammantaget handlar det … 2022-02-24
 • Genomförande av ändringar i energieffektiviseringsdirektivet om värme, kyla och tappvarmvatten för hushållsbruk 21 februari, 2022
  Proposition 2021/22:124    … returledningen till det större ledningsnätet utanför kundens fastighet. Därefter pumpas köldbäraren tillbaka till produktionsanläggningen, som kan bestå av t.ex. värmepumpar eller olika typer av kylmaskiner, och kyls ner på nytt. Fjärrkylenätets rörledningssystem är alltså slutet. 51 Prop. 2021/22:124 Det allra vanligaste är att … 2022-02-22
 • Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda 17 februari, 2022
  Betänkande 2021/22:CU34    … förflyttar sig inte över gränserna, men det gör däremot byggnadsrelaterad finansiering samt den teknik och de lösningar som används i byggnader, t.ex. isolering, värmepumpar, effektiva glas och solcellspaneler. Åtgärder på EU-nivå leder till en modernisering av de nationella bestämmelserna inom byggnadssektorn för att uppfylla målen … 2022-03-17