Värmepump Riksdagen

RSS Riksdagen – RSS

 • Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 19 april, 2021
  Proposition 2020/21:181 … förnybar energi och ger ledning om vilka anläggningar som bör omfattas bland annat tillstånds- och anmälningspliktiga solfångare, solceller, berg- och jord- värmepumpar, värmepumpar som tar värme ur uteluften, ytvatten eller avloppsvatten, anläggningar som samlar in eller använder deponigas från avfallsdeponier samt förbränningsanläggningar … 2021-04-20
 • Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin 14 april, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:24 … till el- och värmeproduktion i de svenska förbränningsanläggningarna Avfall utgör 22,3 procent av bränslemixen. Avfall 11,1 Avfallsgas 8,4 22,3 Biobränslen 0,1 Värmepumpar 0,9 1,2 Torv 1,2 1,9 Elpannor 0,4 2,9 Hjälpel 1,2 Naturgas 5,9 Olja Stenkol 42,5 Övrigt fossilt bränsle Källa Energiföretagen 202010.5.10 Övriga direkta … 2021-04-15
 • Riksrevisionens granskning av miljöskatter på lång sikt 5 april, 2021
  Proposition 2020/21:167 … av elektrifiering jämfört med referensscenariot sker det en ökning av elanvändningen till 2050 i denna del av ekonomin. Det beror bland annat på användningen av värmepumpar och utbyggnaden av serverhallar, som antas vara mer omfattande i detta scenario. Våra beräkningar utgår från att skatteintäkterna till och med 2023 följer Finan … 2021-04-06
 • En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden 30 mars, 2021
  Statens offentliga utredning 2021:21 … utsläppen, 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Utsläppen från produktanvändning utgörs till övervägande del av läckage av fluorerade växthusgaser från kyl- system, värmepumpar, luftkonditioneringsanläggningar och spray- burkar. Dessa utsläpp ökade kraftigt runt millennieskiftet när ozon- nedbrytande gaser som förbjudits av Montrealprotokollet … 2021-03-31
 • Klimatdeklaration för byggnader 22 mars, 2021
  Proposition 2020/21:144 … minskade utsläpp från uppvärmning av byggnader. De minskade utsläppen beror främst på att oljeuppvärmningen av byggnader i princip helt har fasats ut till förmån för värmepumpar och fjärrvärme. Andelen fossila bränslen i fjärrvärmen har också successivt minskat. Denna utveckling är positiv och bör fortsatt främjas. Utsläppen från byggande … 2021-03-23
 • Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el 15 mars, 2021
  Proposition 2020/21:113 … nedkylningsbehov som nu hanteras av leveranser av fjärrvärme eller fjärrkyla, vilket t.ex. Göteborg energi, Stockholm exergi samt SKR påpekar. En övergång till eldrivna värmepumpar kan även bidra till att öka efterfrågan på el under vinterperioden när solinstrålningen är låg och effektsituationen i allmänhet kan vara mer ansträngd. Det kan … 2021-03-16
 • Gemensamma energieffektiva lösningar 25 februari, 2021
  Skriftlig fråga 2020/21:1981 Rickard Nordin (C) … effektivare men framför allt använder de mindre el. Installeras de dessutom med modern lågenergiteknik med tvättmaskiner som använder fjärrvärme och torktumlare med värmepump går det att sänka den totala effekten med mer än hälften. När Familjebostäder i Stockholm skulle installera laddstolpar visste de inte hur de skulle få […]
 • Framtidens skatteintäkter och förändrad energianvändning 30 november, 2020
  Riksrevisionens granskningsrapport 2020:25 … av elektrifiering jämfört med referensscenariot sker det en ökning av elanvändningen till 2050 i denna del av ekonomin. Det beror bland annat på användningen av värmepumpar och utbyggnaden av serverhallar, som antas vara mer omfattande i detta scenario. Våra beräkningar utgår från att skatteintäkterna till och med 2023 följer Finan … 2020-12-01
 • Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård i skogen 29 november, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:73 … 24 Av den förnybara energin som användes i Sverige 2018 är 63 procent, 141 TWh, bioenergi. Övriga förnybara energikällor är vattenkraft, vindkraft, solkraft och värmepumpar. Biobränslen som används för tillverkning av bioenergi, är ett sam- lingsnamn för en rad olika bränslekategorier, där bland annat träd- bränslen, biprodukter från … 2020-11-30
 • Energipolitik 12 november, 2020
  Betänkande 2020/21:NU21 … ställt om från fossilt till förnybart. Dessutom är all kraftvärme i Sverige redan högeffektiv. Där inte fjärrvärmen är lönsam sker uppvärmningen framför allt med värmepumpar som nästan helt använder fossilfri el. Energimyndigheten menar att det mot den bakgrunden är en utmaning att utreda potentialen för mer förnybar värme och kyla och … 2021-04-30
 • Handelspolitik 9 november, 2020
  Betänkande 2020/21:NU13 … det finns en potential för svenska företag att bidra till minskade nettoutsläpp i ett globalt perspektiv genom att exportera energieffektiva produkter. Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Detta bör riksdagen ställa … 2021-02-12
 • Liberal klimatpolitik - nettonegativa utsläpp i en växande ekonomi 5 oktober, 2020
  Motion 2020/21:3679 av Johan Pehrson m.fl. (L) … kraftfulla och dessutom gå att upprepa i andra länder. Vår snabba övergång från oljeeldning till värmepumpar i bostäder är ett annat exempel. Vi gjorde oss av med en viktig del av oljeanvändningen utan att någon fick det sämre, snarare har värmepumparna gjort att människor lever bekvämare liv […]
 • En flexiblare elmarknad 4 oktober, 2020
  Motion 2020/21:2725 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP) … efter tillgången på el. Alla behöver inte använda elen exakt samtidigt. Med redan existerande teknik kan exempelvis laddning av elfordon och uppvärmning av hus med värmepumpar förläggas till den tid då priset på el är lågt och tillgängligheten i nätet god. Potentialen för […]
 • En hållbar energipolitik 29 september, 2020
  Motion 2020/21:662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) … även indikera en effektivare energianvändning om fjärrvärmekunder kopplar bort sig från fjärrvärmenätet för att i stället skaffa sig en värmepump, då den energi som tas från omgivningen med en värmepump inte tas med i energistatistiken. Vi förordar i stället ett mål för energieffektivisering om att 2030 […]
 • En effektiv klimatpolitik 29 september, 2020
  Motion 2020/21:727 av Martin Kinnunen m.fl. (SD) … potential för svenska företag att bidra till minskade nettoutsläpp av koldioxid i ett globalt perspektiv genom att exportera energieffektiva produkter. Export av värmepumpar, energisnåla hus och annan energiteknik både gynnar svensk industri och dämpar åtminstone i någon mån de globala utsläppen av växthusgaser. Ökad inhemsk produktion … 2020-09-30
 • Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 24 september, 2020
  sfs 2014:2014:1075 t.o.m. SFS 2020:703 … 1. temperaturregleringsutrustning kylskåp, frysar, utrustning som automatiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsutrustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrustning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används, 2. bildskärmar bildskärmar, tv-apparater, L … 2014-08-28
 • Miljöprövningsförordning (2013:251) 24 september, 2020
  sfs 2013:2013:251 t.o.m. SFS 2020:691 … är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §. Förordning 2016:1188 . Värme- och kylanläggningar 16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer … 2013-05-08
 • Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 16 september, 2020
  sfs 1998:1998:899 t.o.m. SFS 2020:635 … utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning 2013:262 . Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m. 12 § Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående … 1998-06-25
 • Enhetlig och effektiv marknadskontroll 31 augusti, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:49 … 2020:49 Översyn av berörd svensk sektorslagstiftning och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för pannor och värmepumpar för rumsuppvärmning samt pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning. Endast artikel 7.2, artikel 8 och bilagorna 3, 4 och 5 som handlar om för- farandet för bedömning av … 2020-09-01
 • Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader 28 maj, 2020
  sfs 2006:2006:985 t.o.m. SFS 2020:238 … eller flera av följande processer 1. förbränning av bränsle, 2. jouleeffekt i värmeelement med elektriska motstånd, eller 3. värmeupptagning med hjälp av en värmepump från en värmekälla i form av omgivningsluft, ventilationsfrånluft, vatten eller mark. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela ytterligare … 2006-06-21