Nyheter

RSS Nyheter bokföring riksdagen

 • Inkomstskattelag (1999:1229) 7 april, 2020
  sfs 1999:1999:1229 t.o.m. SFS 2020:205 … Förutsättningar för räkenskapsenlig avskrivning 14 § Bestämmelserna om räkenskapsenlig avskrivning får tillämpas bara om den skattskyldige haft ordnad bokföring som avslutats med årsbokslut och om avdraget motsvarar avskrivningen i bokslutet. Första stycket gäller inte vid beräkning av nettoinkomsten eller delägarens andel av lågbeskattade inkomster enligt 39 a kap. 6 […]
 • Förordning (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret 4 april, 2020
  sfs 2007:2007:1447 t.o.m. SFS 2020:178 … Förordning 2011:1500 . 26 b § Myndigheten ska i verksamhet enligt 1 § andra meningen inte tillämpa 10 § förordningen 2000:606 om myndigheters bokföring när det gäller periodisering av intäkter och kostnader för inbetalda och återbetalda avgifter för insättningsgarantin, investerarskyddet samt stabilitetsfonden. Förordning 2011:1500 . …
 • Brottsbalk (1962:700) 4 april, 2020
  sfs 1962:1962:700 t.o.m. SFS 2020:173 … Lag 2005:242 . 5 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen 1999:1078 genom att underlåta att bokföra affärshändelser eller bevara räkenskapsinformation eller genom att lämna oriktiga uppgifter i bokföringen eller på annat sätt, döms, om rörelsens förlopp, ekonomiska resultat eller ställning till följd härav inte […]
 • Riksrevisionens rapport om nationalräkenskaperna 1 april, 2020
  Proposition 2019/20:134 … Revideringar av kvoter mellan två variabler, till exempel andelar av BNP, beräknas förändrad bokföring. Revideringen av en kvot 100 definieras som i denna rapport med hänsyn till revideringar i både täljare och nämnare samt Revideringen 100. av kvoten till följd av förändrad bokföring kan därefter beräknas som För revideringar av en restpost, […]
 • Lag (2016:1091) om budget och ekonomiadministration för riksdagens myndigheter 1 april, 2020
  sfs 2016:2016:1091 t.o.m. SFS 2020:22 … Bokföring och redovisning i myndigheten ska fullgöras på ett sätt som stämmer överens med god redovisningssed. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekonomiska resultatet och ställningen samt förvaltningen av myndighetens tillgångar. Årsredovisning 3 § Myndigheten ska senast den 22 februari varje år lämna en årsredovisning till […]
 • Skatt på modet - för att få bort skadliga kemikalier 31 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:20 … Till skillnad från företag har konsumenter inte någon bokföring där köpen måste redovisas och köpen syns inte heller i några andra skattedeklarationer. Det innebär att Skatteverket skulle vara beroende av att svenska kon- sumenter självmant deklarerar köpen och betalar skatt. Det är därför inte är lämpligt att beskatta konsumenten vid […]
 • Ett effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter 31 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:16 … Om det finns skäl för det ska Migrationsverket på eget initiativ lämna uppgifter som avses i första stycket till Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. 75 Författningsförslag SOU 2020:16 Uppgiftsskyldighet i förhållande till Skatteverket 16 På begäran av Skatteverket ska Migrationsverket, om uppgif- terna behövs för Skatteverkets handläggning av ett ärende om folk- […]
 • Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 27 mars, 2020
  sfs 2018:2018:597 t.o.m. SFS 2019:986 … I fråga om bokföring enligt första stycket ska 4 kap. 4 § om andra grundläggande redovisningsprinciper tillämpas. Sidoordnad bokföring 6 § Vid bokföringen ska konton över tillgångar, avsättningar och skulder specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det behövs för att ge en tillfredsställande överblick och kontroll. …
 • Vissa frågor om försäkring och tjänstepension 25 mars, 2020
  Proposition 2019/20:138 … För det särskilda bokslutet enligt För det särskilda bokslutet enligt första och andra styckena gäller första och andra styckena gäller bestämmelserna om årsbokslut i bestämmelserna om årsbokslut i 6 kap. 4, 5 och 8 bokförings- 6 kap. 4, 5 och 8 bokförings- lagen 1999:1078När det gäller lagen 1999:1078När det gäller europabolag som […]
 • Järnvägsförordning (2004:526) 25 mars, 2020
  sfs 2004:2004:526 t.o.m. SFS 2020:38 … Övrigt Redovisning av järnvägsverksamhet 1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om 1. redovisning och bokföring av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1, 1 a och 2 a §§ järnvägslagen 2004:519 , och 2. krav på oberoende i fråga om organisation och beslutsfattande enligt 4 kap. 2 a § järnvägslagen. Förordning […]
 • Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) 21 mars, 2020
  sfs 2000:2000:192 t.o.m. SFS 2020:144 … Löpande bokföring, verifikationer och arkivering 2 § En AP-fond skall, i överensstämmelse med god redovisningssed, 1. löpande bokföra alla affärshändelser, 2. se till att det finns verifikationer för alla bokföringsposter samt systemdokumentation och behandlingshistorik, 3. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och sådana system som behövs för att presentera […]
 • Jaktförordning (1987:905) 21 mars, 2020
  sfs 1987:1987:905 t.o.m. SFS 2020:147 … Efter bokföringen skall kollegiet lämna Naturvårdsverket uppgift om vilka som har betalat avgiften. Förordning 2000:1216 . 51 § Jaktkort tillhandahålls av Naturvårdsverket. Ett jaktkort gäller som bevis för att viltvårdsavgift har betalats. Ett jaktkort ska innehålla uppgifter om den betalandes namn, personnummer och adress. För den som saknar personnummer […]
 • Sjölag (1994:1009) 18 mars, 2020
  sfs 1994:1994:1009 t.o.m. SFS 2019:351 … En huvudredare som själv äger minst hälften i fartyget kan på en medredares talan av domstol skiljas från uppdraget, om det finns giltig anledning. 9 § Huvudredaren svarar för att rederiets bokföring fullgörs enligt lag och annan författning. Han skall inför redarna redovisa sin förvaltning av rederiets angelägenheter. Redovisningen […]
 • Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter 15 mars, 2020
  Proposition 2019/20:116 … Slutligen ska den verkställande direktören vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt. Se 8 kap. 29 aktiebolagslagen.För att den verkställande direktören ska kunna utföra sina arbetsupp- gifter krävs att han eller hon har […]
 • Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag 8 mars, 2020
  Statens offentliga utredning 2020:12 utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.9 i direktiv 2014/65/EU och artiklarna 2 och 4 i delegerat direktiv EU 2017/593 ska intradagsvärden tillämpas, utom när det skett ett fel i bokföring eller vid kontoavstämning som felaktigt angett att ett värdepappersföretag överskridit det tröskelvärde noll som avses i första stycket d […]
 • Protokoll 2019/20:83 Fredagen den 6 mars 5 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:83 … Att företag redan i dag behöver spara sina kvitton för bokföringen under lång tid är helt sant. Men poängen är att det merarbete som det innebär för de inblandade företagen håller tillbaka den hållbara utvecklingen. Dessutom gäller inte detta krav för privatpersoner, och det försvårar möjligheten för privatpersoner att sälja elektronik till […]
 • Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 5 mars, 2020
  sfs 2018:2018:672 t.o.m. SFS 2019:988 … För ekonomiska föreningar som avses i 14, 15 eller 53 § gäller, i stället för första stycket 3, att den inte får vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder föreningen vid bokföringen eller medelsförvaltningen eller vid föreningens kontroll över bokföringen eller medelsförvaltningen. Den […]
 • Försäkringsrörelselag (2010:2043) 5 mars, 2020
  sfs 2010:2010:2043 t.o.m. SFS 2019:766 … Jäv 53 § Lekmannarevisor får inte den vara som 1. är styrelseledamot, verkställande direktör eller innehar en befattning i ledande ställning i försäkringsbolaget eller dess dotterföretag eller biträder vid bolagets bokföring eller medelsförvaltning eller bolagets kontroll däröver, 2. är anställd hos eller på något annat sätt har en underordnad […]
 • Protokoll 2019/20:80 Tisdagen den 3 mars 3 mars, 2020
  Protokoll 2019/20:80 … Det står mycket tydligt att det finns en kritik från Riksrevisionen angående den löpande bokföringen, bland annat avseende tidpunkten för när intäkterna och de beviljade bidragsbeloppen ska bokföras. Det handlar om att man sedan den 1 mars 2018 ska betraktas som en avkastningsstiftelse och ska tillämpa vissa bestämmelser. Det har man diskuterat […]
 • Förordning (2017:811) om statsbidrag till telefon- och webbaserade stödinsatser inom områdena alkohol, tobak och spel om pengar 27 februari, 2020
  sfs 2017:2017:811 t.o.m. SFS 2019:1124 … Revisorn eller ekonomichefen ska vidta följande granskningsåtgärder 1. kontrollera att den ekonomiska redovisningen stämmer med bidragsmottagarens bokföring för perioden som bidraget enligt bidragsbeslutet omfattar, 2. kontrollera, för respektive budgetpost, att redovisade kostnader till sin karaktär överensstämmer med budgetpostens benämning, 3. kontrollera att det finns underlag kvitton/fakturor