Vattenanalys - Komplett analys: alltid med fri rådgivning - Värmepumpen

Vannanalyse - Komplett analyse alltid med gratis rådgivning värmepumpen.se

Informasjon om vannanalyse, vannprøver og vanntester.

Med vannanalyse menes en analyse som viser hvordan vannet ditt har det. Hvis du er spa- eller bassengeier, bør du utføre disse analysene fra tid til annen for å se om vannet ditt er på standard. Ved hjelp av godt utstyr kan du måle og analysere badevannet ditt. Målepinner, forskjellige nettbrett og digitale instrumenter kan hjelpe deg med dette.

Med peilepinner menes pinner som kan analysere badevannet ditt. Det er enkle strikkepinner som måler 1 verdi, og det er mer avanserte strikkepinner som måler 5 verdier per strikkepinne.

Med tabletter menes tabletter for måling av pH og klor eller brom. De vanligste er DPD og Phenol Red.

Med digitale instrumenter menes instrumenter som kan analysere vannet ditt. Instrumentene er litt mer avanserte enn andre målbare metoder og viser et veldig pålitelig resultat.

Helsetilsynets generelle råd om forebyggende tiltak for drikkevann

SOSFS 2003: 17

 

Informasjonen nedenfor er hentet fra Statens helsetilsynets nettsider >>.

 

Retningsverdier for mikroorganismer, kjemiske stoffer og egenskaper i drikkevann - grunnlag for vurdering av drikkevannsprøver

 

Begrunnelse for bemerkning:

(h) = helse (e) = estetisk (t) = teknisk

Med mindre annet er oppgitt, gjelder vurderingen når et innhold er lik eller høyere enn den angitte retningslinjeverdien.

Med mindre annet er oppgitt, tas prøver i forbindelse med normal bruk og sirkulasjon av vannet.

Mikrobiologiske parametere
Parameter Enhet Betjenes med bemerkning Uegnet Kommentar
Escherichia coli (E. coli) Antall per 100 ml Demonstrert (h) 10 (h) Indikerer fekal forurensning fra mennesker eller dyr, f.eks. via kloakk eller gjødsel, noe som medfører risiko for tilstedeværelse av sykdomsfremkallende organismer.
Koliforme bakterier Antall per 100 ml 50 (h) 500 (t) Kan indikere både avføring og andre forurensninger som kan utgjøre en helserisiko.
Mikroorganismer ved 22 ° C Antall per ml 1000 (t) Indikerer slik forurensning fra vann eller jord som normalt ikke har avføring.
Kjemiske og fysiske parametere
Parameter Enhet Betjenes med bemerkning Uegnet Kommentar
Alkalinitet mg / l HCO3 Innhold over 60 mg / l HCO3 reduserer risikoen for korrosjonsangrep i distribusjonsanlegget.
Aluminium mg / l Al 0,50 (t) Kan i grunnvann indikere utslipp av aluminium fra bakken på grunn av surt vann
(pH <5,5). Kan forårsake slamdannelse i distribusjonsanlegget.
Ammonium mg / l NH4 0,5 (t) Kan indikere påvirkning fra avløp eller lignende. Forekommer hovedsakelig under oksygenfattige forhold. Fare for nitrittdannelse, spesielt i filtre og lange rørnettverk.
1,5 (h, t) Risiko for sterk nitrittdannelse og lukt.
Antimon / g / l Sb 5 (h) Kan indikere forurensning fra industri, deponi eller fordøye. Antimon kan også tilsettes vannet fra materialer i vannforsyningsinstallasjoner.
Arsenikk / g / l As 10 (h) Kan indikere påvirkning fra forurensningskilden. I steinborede brønner er imidlertid årsaken vanligvis naturlig (sulfidmineral). Ev. risiko for kroniske helseeffekter med langtidsinntak. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
Pesticider, individuelle / g / l 0,10 Retningsverdien brukes på innholdet av hvert enkelt plantevernmiddel som blir oppdaget og kvantifisert i en prøve.

For aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxide, er retningslinjens verdi 0,030 µg / l brukt.

Pesticider refererer til organiske stoffer som brukes som insektmidler, herbicider, soppdrepende midler, nematocider, akaricider, algicider, gnagere, slurries, vekstregulatorer og lignende produkter, samt relevante metabolitter, nedbrytnings- og reaksjonsprodukter.

Kan være forårsaket av lekkasje fra jordbruksmark, ugressbekjempelse på gårdsplasser, langs veier og jernbaner, hager osv. Eller uforsiktig håndtering av midler.

Pesticider, totalt innhold / g / l 0,50 Retningsverdien blir brukt på summen av nivåene av alle individuelle plantevernmidler som blir oppdaget og kvantifisert i et utvalg.
Lede / g / l Pb 10 (h) Årsaken er ofte korrosjon av blyholdige materialer i eldre eiendomsinstallasjoner. Kan også være en indikasjon på virkningen av industrielle utslipp, deponier og lignende.

Risiko for kroniske helseeffekter ved langtidsinntak, spesielt hos små barn. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.

Cyanid / g / l CN 50 (h) Retningsverdien refererer til det totale innholdet av cyanid. Kan indikere påvirkning fra industrielle utslipp, deponi osv. 20dyl. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
Fluor mg / l F 1,3 (h) Fare for flekker av tannemaljen (fluorose). Se også andre kommentarer om fluor.
6,0 (h) Risiko for lagring av fluor i beinvev (osteofluorose). Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.

I tillegg bør følgende informasjon om kariesbeskyttelse, fluoroserisiko og vannforbruk alltid gis ved vurdering av fluorinnhold:

<0,8: Drikkevannet gir begrenset kariesbeskyttelse.

0.8–1.2: Drikkevann har kariesforebyggende effekt.

1.3–1.5: Drikkevann har kariesforebyggende effekt. Vannet skal imidlertid ikke

1.6–4.0: Drikkevann har kariesforebyggende effekt. Vannet skal imidlertid bare gis i begrenset grad til barn under 1 1/2 år.

4.1–5.9: Drikkevann skal bare gis i begrenset grad til barn under 7 år og bare noen ganger til barn under 1 1/2 år.

Fosfat mg / l PO 0,6 Kan indikere påvirkning fra kloakk, gjødsel og andre forurensningskilder. Kan også ha en naturlig geologisk opprinnelse.
farge mg / l Pt 30 (e) Fargen kan observeres med det blotte øye. Vannet inneholder sannsynligvis jern eller humus. Årsaken til unormale endringer bør alltid undersøkes.
Jern mg / l Fe 0,50 (e, t) Forårsaker nedbør, misfarging og smak. Kan forårsake dårlig lukt. Fare for skade på tekstiler under vask og tette rør. I noen farvann kan ulempene oppstå på både lavere og høyere nivå enn retningslinjens verdi indikerer.
Kadmium / g / l Cd 1,0 (h) Forekommer i grunnvann i noen områder med sedimentær berggrunn. Kan være forårsaket av korrosjon av kadmiumholdige materialer i bygningsinstallasjoner, spesielt hvis vannet er surt (pH <5).
5,0 (h) Risiko for kroniske helseeffekter ved langtidsinntak. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
Kalsium mg / l Ca 100 (t) Mellom 20 og 60 mg / l reduserer risikoen for korrosjon i distribusjonsanlegget. Ulemper som hardhet, på bemerkelsesverdige nivåer, se parameteren total hardhet.
Kalium mg / l K 12 Kan i brønnvann indikere påvirkning fra forurensning. Kan også ha en naturlig geologisk opprinnelse.
Kjemisk oksygenforbruk CODMn mg / l O2 8 (e) Vannet inneholder organisk materiale som kan gi lukt, smak og farge. Indikerer virkningen av overflategrunnvann. I et distribusjonsanlegg kan desinfeksjonseffekten svekkes og mikrobiologisk vekst fremmes.
Klor, helt aktiv mg / l Cl2 0,4 (e) Fare for lukt og smak av klor. Oppstår når desinfiseres med klor.
Klorid mg / l Cl 100 (t) Kan akselerere korrosjonsangrep. Konsentrasjoner som overstiger 50 mg / l Cl kan indikere påvirkning av saltvann, grunnvann, avfall, deponi, veisalt eller stormvann.
300 (e, t) Fare for smakendringer.
Konduktivitet mS / m Er et mål på vannets totale saltholdighet. Høye verdier (> 70 mS / m) kan indikere høye kloridverdier.
Kobber mg / l Cu 0,20 (e, t) Forårsaket av korrosjon på kobbertråder. Fare for misfarging av sanitærutstyr og hår (når du vasker håret).
2,0 (h, e, t) Ev. risiko for diaré, spesielt hos følsomme spedbarn. Estetiske og tekniske ulemper som ovenfor. Vannet (kaldt vann) skal skylles noen minutter før det brukes til drikking og matlaging, spesielt når du tilbereder babymat, etter lengre nedetid og i nye installasjoner.
Krom / g / l Cr 50 (h) Kan indikere påvirkning fra industrielle utslipp, deponi osv. Kroniske helseeffekter er ikke kjent, men kan ikke utelukkes. Hensikten med retningslinjen er å begrense drikkevannets bidrag til det totale inntaket av krom. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
kvikksølv / g / l Hg 1,0 (h) Kan indikere påvirkning fra industrielle utslipp, deponi osv. Ev. risiko for kroniske helseeffekter med langtidsinntak. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
Lukt Fjern (r) Svak lukt indikerer effekt. Normalt blir vurderingen gjort etter undersøkelse ved 20 ° C, men kan gjøres ved 50 ° C av en eller annen grunn (f.eks. Klager).
Klar (h) Vurderingen gjøres når en fremmed lukt indikerer at vannet er så forurenset at det ikke skal brukes som drikkevann.
Veldig sterk Vurderingen gjøres når lukten gjør vannet åpenbart ekkelt.
Magnesium mg / l Mg 30 (e) Fare for smakendringer.
Mangan mg / l Mn 0,30 (e, t) Kan danne nedbør i vannrør, som når de løsnes gir misfarget (svart) vann. Fare for skade på tekstiler under vask.
Natrium mg / l Na 100 (t) Kan indikere påvirkning fra saltvann eller sjøvann. Kan også skyldes mykning ved ionebytte med natrium.
200 (e, t) Fare for smakendringer.
Nikkel / g / l Ni 20 (h) Kan forekomme naturlig i surt grunnvann. Kan også indikere at råvannet er forurenset av næringer.
Nitrat mg / l NO3 20 (t) Indikerer påvirkning fra kloakk, gjødsling og andre forurensningskilder.
50 (h, t) Følgende informasjon bør alltid gis:
Vannet skal ikke gis til barn under 1 år på grunn av risikoen for metæmoglobinemi (nedsatt oksygenopptak i blodet).
Nitritt mg / l NO2 0,1 (h, t) Kan indikere påvirkning fra forurensning. Kan dannes ved ammoniumoksidasjon i filtre og rørnettverk. Kan finnes i dype brønner på grunn av oksygenmangel i vannet.

Følgende informasjon bør alltid gis:
Vannet skal ikke gis til barn under 1 år på grunn av en viss risiko for metæmoglobinemi (nedsatt oksygenopptak i blodet).

0,50 (h) Økt risiko for metemoglobinemi (nedsatt oksygenopptak i blodet). Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering.
pH (hydrogenionkonsentrasjon) <6.5 Lave pH-verdier medfører en risiko for korrosjon på rør som kan føre til økt metallnivå i drikkevann. Kan indikere påvirkning av overflatevann eller grunt grunnvann.

PH-verdien skal være i området 6,5-9,0.

10,5 (h) Sannsynligvis forårsaket av en overdose av alkalisk middel eller frigjøring av kalk fra sementbelagte rør. Fare for skade på øyne og slimhinner. Vannet kan ikke brukes som drikkevann.
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) / g / l 0,10 (h) Retningsverdien skal brukes på summen av innholdet i følgende stoffer: benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo- (ghi) -perylen og indeno- (1,2,3-cd) -pyren.
Radon Bq / l > 1000 (t) Fare for helseeffekter. Vannet skal ikke brukes til drikke eller mathåndtering. Den største risikoen for helseeffekter ved innånding av radonholdig luft, f.eks. når du dusjer. Radon fra vann, sammen med radon fra jord og byggematerialer, kan gi høye konsentrasjoner i boligluften. I en individuell eiendom kan innholdet reduseres ved kraftig lufting i radonseparatorer eller ved andre metoder. For å unngå økning i radonnivået innendørs, må avgass ledes vekk fra hjemmet.
Selen / g / l Se 10 (h) Konsentrasjoner over retningslinjens verdi kan bli funnet naturlig i vannet.
Smak Fjern (r) Avvikende smak kan indikere innflytelse. Angående undersøkelsestemperaturen, se kommentar til parameteren lukt.
Klar (h) Vurderingen gjøres når fremmed smak tilsier at vannet er så forurenset at det ikke skal brukes som drikkevann.
Veldig sterk Vurderingen gjøres når smaken gjør vannet åpenbart ekkelt.
Sulfat mg / l SO4 100 (t) Kan akselerere korrosjonsangrep.
250
(h, e, t)
Fare for smakendringer. Kan forårsake forbigående diaré hos følsomme barn.
Total hardhet (beregnet) ° dH 15 (t) Dannet av kalsium- og magnesiumioner. Fare for nedbør i rør, fartøyer og eiendomsinstallasjoner, spesielt ved oppvarming. Skader på tekstiler ved vask.
Grumhet FNU 3 Er et mål på vannets uklarhet. Årsaken til unormale endringer bør alltid undersøkes. Indikerer innvirkning på overflatevann.

Hvordan fungerer et vannfilter? Hva er inni?

Artikler om vannfiltre