Energimyndigheten | värmepumpen.se

RSS Nyhetsarkiv

 • Smart City Sweden plattformen är redo att dras igång 11 januari, 2019
  Energimyndigheten ger Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att driva regeringsuppdraget Smart City Sweden. IVL ska gemensamt med regioner och andra aktörer vidareutveckla, koordinera och hålla samman besöksverksamheten inom ramen för en nationell demonstrationsplattform.
 • Publicering av den reviderade Registerförordningen EU 389/2013 11 januari, 2019
  Utkastet till den reviderade Registerförordningen har offentliggjorts för återkoppling på kommissionens portal. Kommentarerna för återkoppling skickas oavkortat via Kommissionens portal.
 • Nu öppnar den nya e-tjänsten för anmälan till miljöprövning av... 11 januari, 2019
  Från och med den 1 januari 2019 ska alla vattenkraftsrelaterade verksamheter miljöprövas för att få moderna miljövillkor. För att underlätta för alla vattenkraftsägare öppnar Länsstyrelsen 14 januari en e-tjänst för anmälan till miljöprövning.
 • Ljus framtid för LiFi 8 januari, 2019
  De flesta vet att dagens trådlösa kommunikationsmetoder bygger på radioteknologi. Mindre känt är att ett brittiskt företag just nu utvecklar en alternativ metod som bygger på lampor. Energivärlden bad upphovsmannen Harald Haas förklara varför ”LiFi” snart kommer att ha fått oss att ha glömt bort WiFi – och hur hans uppfinning kan leda till en […]
 • Sök medel inom Nätverket för vindbruk 2 januari, 2019
  I dag startar årets utlysning av medel inom Nätverket för vindbruk. Kommuner, regioner, länsstyrelser, ideella organisationer och intresseföreningar är välkomna att ansöka om stöd för aktiviteter kopplade till Nätverket för vindbruks mål om en väl förankrad och väl lokaliserad utbyggnad av vindkraft.
 • "Nationell plan för vattenkraften viktig för att skapa balans mellan miljö och... 23 december, 2018
  Regeringen har beslutat om kompletterande bestämmelser till propositionen om vattenmiljö och vattenkraft. Den nya lagstiftningen träder i kraft den 1 januari 2019 och berör uppemot 4 000 vattenkraftsrelaterade verksamheter. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät får regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till nationellt vägledande plan för miljöprövning av vattenkraften.
 • Intyg om personuppgifter i unionsregistret 21 december, 2018
  Enligt artikel 25.1 i registerförordningen ska alla kontoinnehavare varje år bekräfta till sin nationella administratör att alla uppgifter kopplade till konto(n) fortfarande är fullständiga, aktuella, tillförlitliga och sanningsenliga.
 • 124 miljoner ska bidra till framtidens energisystem 21 december, 2018
  Ammoniak som förnybart bränsle och genusanalys med fokus på män i energisektorn – det är några av de projekt som ska ge viktiga kunskaper som har betydelse när framtidens energisystem utvecklas. Tjugosex projekt får nu dela på cirka 124 miljoner kronor.
 • Förslag på stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter 2030 21 december, 2018
  Energimyndigheten föreslår ett stopp för nya anläggningar i elcertifikatsystemet efter den 31 december 2030. Syftet med elcertifikatsystemet är att stimulera en marknadsdriven och teknikneutral utbyggnad av förnybar elproduktion, för att kunna nå produktionsmålet till så låg kostnad som möjligt. Ett datumstopp är den stoppmekanism som mest bibehåller dessa funktioner.
 • Nu skärps energikraven för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar 21 december, 2018
  Under december röstade EU igenom reviderade ekodesignförordningar för belysning, bildskärmar samt kylar och frysar. Nu skärps inte bara kraven på produkternas högsta tillåtna energianvändning. Dessutom införs nya krav på resurseffektivitet som ska underlätta produkternas reparerbarhet, återanvändning och återvinning.
 • 70 miljoner till forskning om människa, energisystem och samhälle 21 december, 2018
  Hur stor vilja finns det hos hushållen att ställa om till klimatvänligare energi? Kan design av energisystem inkludera respektive exkludera människor? Hur ser förutsättningarna för koldioxidavskiljning och lagring ut i Norden? 15 projekt får nu dela på 70 miljoner kronor för att reda ut detta och mycket mer. Inom kort öppnar också en ny utlysning […]
 • Design för energieffektiv vardag - se inspelningar från seminariet 20 december, 2018
  Nu kan du ta del av filmer och presentationer från seminariet om forsknings- och innovationsprogrammet 'Design för energieffektiv vardag'. Seminariet hölls den 15 november 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm.
 • 44 miljoner till utveckling av teknik för effektiv produktion av biodrivmedel 20 december, 2018
  Nu är det klart vilka forskningsprojekt som får medel i Biodrivmedelsprogrammets senaste utlysning. 11 projekt ska bidra till omställningen av transportsektorn i ett 2030-perspektiv och får sammanlagt nära 44 miljoner kronor i finansiering.
 • Energimyndighetens rapport är ute på remiss 19 december, 2018
  Regeringen har skickat ut Energimyndighetens rapport Kontrollstation för elcertifikatssystemet 2019 på remiss.
 • 108 miljoner till energi- och klimatomställning i offentlig sektor 19 december, 2018
  Energimyndigheten har beviljat stöd på 108 miljoner kronor för att driva på energi- och klimatarbetet i offentlig sektor. Stödet är fördelat på 50 olika projekt med fokus på fysisk planering, transporter och upphandling. Gemensamt för projekten är att de ska stärka offentliga organisationers förmåga att integrera energi- och klimataspekter i det strategiska och långsiktiga arbetet.