Komfortkyla för kontor, hotell, skoler, sjukhus m.m. - Värmepumpen

Comfort cooling for offices, hotels, schools, hospitals etc.

Comfort cooling - active and passive cooling

We offer complete services and solutions in ventilation, air treatment, cold and energy for industries, offices, public spaces and housing.

What is comfort cooling?

Energy for comfort cooling is the amount of energy used to lower the building's indoor temperature for human comfort. This does not apply to cold rooms and the like. Comfort cooling is included in the building's energy use.

In a building, a cooling need can arise due to, for example, solar radiation in the summer and heat from people and various appliances in the building. In order to minimize the need for comfort cooling, one must, among other things, take into account the excess heat that can arise when designing, e.g. from solar radiation or from equipment in the building such as lighting and appliances. This can be done with the help of both construction and installation technical measures. To reduce the need for comfort cooling, e.g. size and location of windows and whether there is the possibility of sun protection is of great importance. Efficient lighting and equipment also reduce internal heat additions.

In buildings that have an electric cooling machine and have an installed electrical power for heating and domestic hot water that is less than 10 W / m2, the electrical energy for the cooling machine must be multiplied by 1.875 in addition to multiplication by the primary energy number for electricity.

Cooling energy that is obtained directly from the environment without a cooling machine from seawater, outdoor air or the like (so-called free cooling) is not included in the requirement for primary energy.

interest Inquiry

Submit the interest request when you are interested in a quote for Komfortkyla or if you want service for your cooling system.

Get more information by email or phone

Non binding

Free

The service is free and you do not commit to anything.

Purmo Aquilo floor convector

Wikipedia information about Refrigeration plant

Kylanläggning En kylanläggning är en anläggning som används för kylning, det vill säga att åstadkomma eller upprätthålla en temperatur, i en lokal eller ett ämne, som är lägre än omgivningens. Bland användningsområdena finns kyl- och frysförvaring av livsmedel och luftkonditionering, så kallad komfortkyla. Ofta används i kylanläggningen en kompressorkylmaskin, vilken förenklat består av förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium och fungerar enligt samma princip som en värmepump. Ett alternativ är absorptionskylmaskinen, vilken drivs av värme till skillnad från kompressorkylmaskinen som vanligtvis använder el. En kylanläggning kan också fungera genom att enbart använda uteluft som är svalare än luften i det utrymmet som skall kylas. Anläggningar som enbart arbetar med uteluft kallas också för att använda frikyla. Även för vattenburna kylsystem finns möjligheten att utnyttja frikyla. Här måste någon form av värmeväxlare mot uteluften installeras. Begreppet frikyla används också för att beskriva kyla som hämtas ur vattendrag, etc.En kylanläggning kan också använda frikyla med olika andelar uteluft. Genom att komplettera en kylanläggning med en växlare och ett styrsystem kan kylsystemet använda frikyla mot uteluft med olika andelar. Genom inställning i styrsystemet får man olika andelar av frikyla. Frikyla användes idag i alla kylsystem för dataanläggningar och kontrollrum typ SOS centraler eller andra bevakningscentraler. Generellt använder alla liknande anläggningar i Sverige och utomlands frikyla idag på grund av den goda driftsekonomin. Denna typ av kylanläggning använder generellt inte fjärrkyla. Många datacentraler och övervakningscentraler är byggda med egen möjlighet för vattenförsörjning, värme- och kyla samt luftförsörjning. Data, tele och övervakning (SOS etc). Kraven ställs i EU-normer, som redan uppfyllts i svenska normer. Storleken på kylanläggning varierar från småskaliga kylskåp till storskaliga fjärrkylsystem.