Vattenanalys - Komplett analys: alltid med fri rådgivning - Värmepumpen

Vandanalyse - Komplet analyse altid med gratis rådgivning värmepumpen.se

Oplysninger om vandanalyse, vandprøver og vandtest.

Med vandanalyse menes en analyse, der viser, hvordan dit vand klarer sig. Hvis du er spa- eller poolejer, skal du udføre disse analyser fra tid til anden for at se, om dit vand er på standard. Ved hjælp af godt udstyr kan du måle og analysere dit badevand. Målepinde, forskellige tablets og digitale instrumenter kan hjælpe dig med dette.

Med dipsticks menes pinde, der kan analysere dit badevand. Der er enkle strikkepinde, der måler 1 værdi, og der er mere avancerede strikkepinde, der måler 5 værdier pr. Striknål.

Med tabletter menes tabletter til måling af pH og chlor eller brom. De mest almindelige er DPD og Phenol Red.

Med digitale instrumenter menes instrumenter, der kan analysere dit vand. Instrumenterne er lidt mere avancerede end andre målbare metoder og viser et meget pålideligt resultat.

Sundhedsstyrelsens generelle råd om forsigtighedsforanstaltninger for drikkevand

SOSFS 2003: 17

 

Oplysningerne nedenfor er hentet fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside >>.

 

Retningslinjer for mikroorganismer, kemiske stoffer og egenskaber i drikkevand - grundlag for vurdering af drikkevandsprøver

 

Begrundelse for bemærkning:

(h) = sundhed (e) = æstetisk (t) = teknisk

Medmindre andet er angivet, finder vurderingen anvendelse, når et indhold er lig med eller højere end den angivne retningslinje.

Medmindre andet er angivet, er prøver taget i forbindelse med normal brug og cirkulation af vandet.

Mikrobiologiske parametre
Parameter Enhed Betjenes med bemærkning Uegnet Kommentar
Escherichia coli (E. coli) Antal pr. 100 ml Demonstreret (h) 10 (h) Angiver fækal forurening fra mennesker eller dyr, f.eks. via spildevand eller gødning, hvilket medfører risiko for tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende organismer.
Coliforme bakterier Antal pr. 100 ml 50 (h) 500 (h) Kan angive både afføring og andre forurenende stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko.
Mikroorganismer ved 22 ° C Antal pr. Ml 1000 (h) Angiver sådan forurening fra vand eller jord, der normalt ikke har fækal oprindelse.
Kemiske og fysiske parametre
Parameter Enhed Betjenes med bemærkning Uegnet Kommentar
Alkalinitet mg / l HCO3 Indhold over 60 mg / l HCO3 reducerer risikoen for korrosionsangreb i distributionsanlægget.
Aluminium mg / l Al 0,50 (t) Kan i grundvand angive frigivelse af aluminium fra jorden på grund af surt vand
(pH <5,5). Kan forårsage slamdannelse i distributionsanlægget.
Ammonium mg / l NH4 0,5 (t) Kan indikere påvirkning fra afløb eller lignende. Forekommer hovedsageligt under iltfattige forhold. Risiko for dannelse af nitrit, især i filtre og lange rørnetværk.
1,5 (h, t) Risiko for stærk nitritdannelse og lugt.
Antimon / g / l Sb 5 (h) Kan indikere forurening fra industrien, deponering eller fordøjelse. Antimon kan også tilsættes til vandet fra materialer i vandforsyningsinstallationer.
Arsen / g / l As 10 (h) Kan indikere påvirkning fra forureningskilden. I stenborede brønde er årsagen dog normalt naturlig (sulfidmineral). Ev. risiko for kroniske helbredseffekter med langvarig indtagelse. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
Pesticider, individuelle / g / l 0,10 Retningsværdien anvendes på indholdet af hvert enkelt pesticid, der opdages og kvantificeres i en prøve.

For aldrin, dieldrin, heptachlor og heptachlorepoxid anvendes retningsværdien 0,030 µg / l.

Pesticider henviser til organiske stoffer, der anvendes som insekticider, herbicider, fungicider, nematocider, acaricider, algicider, rodenticider, slambekæmpelsesmidler, vækstregulatorer og lignende produkter samt relevante metabolitter, nedbrydnings- og reaktionsprodukter.

Kan skyldes lækage fra landbrugsjord, ukrudtsbekæmpelse i gårde, langs veje og jernbaner, haver osv. Eller skødesløs håndtering af midler.

Pesticider, samlet indhold / g / l 0,50 Retningsværdien anvendes på summen af ​​niveauerne af alle individuelle pesticider, der opdages og kvantificeres i en prøve.
At føre / g / l Pb 10 (h) Årsagen er ofte korrosion af blyholdige materialer i ældre installationer. Kan også være en indikation af virkningen af ​​industrielle emissioner, lossepladser og lignende.

Risiko for kroniske helbredseffekter ved langvarigt indtag, især hos små børn. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.

Cyanid / g / l CN 50 (h) Retningsværdien refererer til det samlede indhold af cyanid. Kan indikere påvirkning fra industrielle emissioner, lossepladser osv. 20dyl. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
Fluor mg / l F 1,3 (h) Risiko for tandemalje pletter (fluorose). Se også andre kommentarer om fluor.
6,0 (h) Risiko for opbevaring af fluor i knoglevæv (osteofluorose). Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.

Derudover skal følgende oplysninger om kariesbeskyttelse, fluoroserisiko og vandforbrug altid gives ved vurdering af fluorindhold:

<0,8: Drikkevand giver begrænset kariesbeskyttelse.

0.8-1.2: Drikkevand har en kariesforebyggende virkning.

1.3-1.5: Drikkevand har en kariesforebyggende virkning. Vandet bør dog ikke

1.6–4.0: Drikkevand har en kariesforebyggende virkning. Vandet bør dog kun gives i begrænset omfang til børn under 1 1/2 år.

4.1–5.9: Drikkevand bør kun gives i begrænset omfang til børn under 7 år og kun lejlighedsvis til børn under 1 1/2 år.

Fosfat mg / l PO 0,6 Kan indikere påvirkning fra afløb, befrugtning og andre forureningskilder. Kan også have en naturlig geologisk bestemt oprindelse.
Farve mg / l Pt 30 (e) Farven kan observeres med det blotte øje. Vandet indeholder sandsynligvis jern eller humus. Årsagen til unormale ændringer bør altid undersøges.
Jern mg / l Fe 0,50 (e, t) Forårsager nedbør, misfarvning og smag. Kan forårsage dårlig lugt. Risiko for beskadigelse af tekstiler under vask og tilstoppede rør. I nogle farvande kan ulemperne forekomme på både lavere og højere niveauer end retningslinjens værdi angiver.
Cadmium / g / l Cd 1,0 (h) Forekommer i grundvand i nogle områder med sedimentær grundfjeld. Kan skyldes korrosion af cadmiumholdige materialer i bygningsinstallationer, især hvis vandet er surt (pH <5).
5,0 (h) Risiko for kroniske helbredseffekter ved langtidsindtagelse. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
Calcium mg / l Ca 100 (t) Mellem 20 og 60 mg / l reducerer risikoen for korrosion i distributionsanlægget. Ulemper som hårdhed, på bemærkelsesværdige niveauer, se parameteren total hårdhed.
Kalium mg / l K 12 Kan i brøndvand angive påvirkning fra forurening. Kan også have en naturlig geologisk bestemt oprindelse.
Kemisk iltforbrug CODMn mg / l O2 8 (e) Vandet indeholder organisk materiale, der kan give lugt, smag og farve. Angiver virkningen af ​​overfladevand. I et distributionsanlæg kan desinfektionseffekten forringes og mikrobiologisk vækst fremmes.
Klor, helt aktiv mg / l Cl2 0,4 (e) Risiko for lugt og smag af klor. Opstår under desinfektion med klor.
Chlorid mg / l Cl 100 (t) Kan fremskynde korrosionsangreb. Koncentrationer på over 50 mg / l Cl kan indikere indflydelse af saltvand, spildevand, losseplads, vejsalt eller vejstormvand.
300 (e, t) Risiko for ændringer i smagen.
Ledningsevne mS / m Er et mål for vandets samlede saltholdighed. Høje værdier (> 70 mS / m) kan indikere høje kloridværdier.
Kobber mg / l Cu 0,20 (e, t) Forårsaget af korrosion på kobbertråde. Risiko for misfarvning af hygiejneartikler og hår (ved vask af hår).
2,0 (h, e, t) Ev. risiko for diarré, især hos følsomme spædbørn. Æstetiske og tekniske ulemper som ovenfor. Vandet (koldt vand) skal skylles et par minutter, før det bruges til drikke og madlavning, især når du tilbereder babymad, efter længere tids nedetid og i nye installationer.
Krom / g / l Cr 50 (h) Kan indikere påvirkning fra industrielle emissioner, lossepladser osv. Kroniske helbredseffekter kendes ikke, men kan ikke udelukkes. Formålet med retningslinjen er at begrænse drikkevandets bidrag til den samlede indtagelse af krom. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
Quicksilver / g / l Hg 1,0 (h) Kan indikere påvirkning fra industrielle emissioner, lossepladser osv. Ev. risiko for kroniske helbredseffekter med langvarig indtagelse. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
Lugt Ryd (r) Let lugt indikerer effekt. Normalt foretages vurderingen efter undersøgelse ved 20 ° C, men kan foretages ved 50 ° C af en eller anden grund (f.eks. Klager).
Klar (h) Vurderingen foretages, når en fremmed lugt indikerer, at vandet er så forurenet, at det ikke skal bruges som drikkevand.
Meget stærk Vurderingen foretages, når lugten gør vandet åbenbart modbydeligt.
Magnesium mg / l Mg 30 (e) Risiko for ændringer i smagen.
Mangan mg / l Mn 0,30 (e, t) Kan danne udfældninger i vandrør, som, når de løsnes, giver misfarvet (sort) vand. Risiko for beskadigelse af tekstiler under vask.
Natrium mg / l Na 100 (t) Kan indikere indflydelse fra saltvand eller havvand. Kan også skyldes blødgøring ved ionbytning med natrium.
200 (e, t) Risiko for ændringer i smagen.
Nikkel / g / l Ni 20 (h) Kan forekomme naturligt i surt grundvand. Kan også indikere, at råvandet er blevet forurenet af industrier.
Nitrat mg / l NO3 20 (t) Angiver påvirkning fra spildevand, gødning og andre forureningskilder.
50 (h, t) Følgende oplysninger skal altid gives:
Vandet bør ikke gives til børn under 1 år på grund af risikoen for methæmoglobinæmi (nedsat iltoptagelse i blodet).
Nitrit mg / l NO2 0,1 (h, t) Kan indikere påvirkning fra forurening. Kan dannes ved ammoniumoxidation i filtre og rørnetværk. Kan findes i dybe brønde på grund af iltmangel i vandet.

Følgende oplysninger skal altid gives:
Vandet bør ikke gives til børn under 1 år på grund af en vis risiko for methæmoglobinæmi (nedsat iltoptagelse i blodet).

0,50 (h) Øget risiko for methæmoglobinæmi (nedsat iltoptagelse i blodet). Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering.
pH (hydrogenionkoncentration) <6.5 Lav pH-værdi medfører en risiko for korrosion på rør, der kan føre til øgede metalniveauer i drikkevand. Kan indikere indflydelse af overfladevand eller lavt grundvand.

PH-værdien skal være i området 6,5-9,0.

10,5 (h) Sandsynligvis forårsaget af en overdosis af alkalisk middel eller frigivelse af kalk fra cementbelagte rør. Risiko for øjenskader og slimhinder. Vandet kan ikke bruges som drikkevand.
Polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) / g / l 0,10 (h) Retningsværdien skal anvendes på summen af ​​indholdet af følgende stoffer: benzo (b) fluoranthen, benzo (k) fluoranthen, benzo- (ghi) -perylen og indeno- (1,2,3-cd) -pyren.
Radon Bq / l > 1000 (h) Risiko for sundhedsmæssige virkninger. Vandet bør ikke bruges til drikke eller madhåndtering. Den største risiko for sundhedsmæssige virkninger ved indånding af radonholdig luft, f.eks. når du brusebad. Radon fra vand kan sammen med radon fra jord og byggematerialer give høje koncentrationer i boligluften. I en individuel ejendom kan indholdet reduceres ved kraftig beluftning i radonseparatorer eller ved andre metoder. For at undgå stigninger i radonniveauer indendørs skal udstødningsgas ledes væk fra hjemmet.
Selen / g / l Se 10 (h) Koncentrationer over vejledende værdi findes naturligt i vandet.
Smag Ryd (r) Afvigende smag kan indikere indflydelse. Med hensyn til undersøgelsestemperaturen, se kommentar til parameteren lugt.
Klar (h) Vurderingen foretages, når fremmed smag indikerer, at vandet er så forurenet, at det ikke skal bruges som drikkevand.
Meget stærk Vurderingen foretages, når smagen gør vandet åbenbart modbydeligt.
Sulfat mg / l SO4 100 (t) Kan fremskynde korrosionsangreb.
250
(h, e, t)
Risiko for ændringer i smagen. Kan forårsage forbigående diarré hos følsomme børn.
Total hårdhed (beregnet) ° dH 15 (t) Dannet af calcium- og magnesiumioner. Risiko for nedbør i rør, skibe og fast ejendom, især ved opvarmning. Skader på tekstiler under vask.
Grumhed FNU 3 Er et mål for vandets uklarhed. Årsagen til unormale ændringer bør altid undersøges. Angiver påvirkning af overfladevand.

Hvordan fungerer et vandfilter? Hvad er der inde?

Artikler om vandfiltre